СПИСЪК
на изборните книжа за изборите за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,
приети с Решение № 615-МИ / 15.08.2019
и Решение № 630-МИ / 20.08.2019 на ЦИК

Приложение № 1 МИ Избирателен списък – част I
Приложение № 2 МИ Избирателен списък – част II
Приложение № 3 МИ Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия
Приложение № 4 МИ Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции
Приложение № 5 МИ Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане
Приложение № 6 МИ Списък на заличените лица
Приложение № 7 МИ Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък
Приложение № 8 МИ Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС
Приложение № 9 МИ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на ЕС
Приложение № 10 МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък преди предаване на избирателния списък на СИК
Приложение № 11 МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
Приложение № 12 МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
Приложение № 13 МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Приложение № 14 МИ Удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 ИК от общинската администрация за изключване на избирател от списъка на заличените лица в изборния ден
Приложение № 15 МИ Декларация от избирател, вписан в списъка на заличените лица -снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК
Приложение № 16 МИ Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на избиратели, включени в избирателен списък на лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции и в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане
Приложение № 17 МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Приложение № 18 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за назначен председател/зам.-председател, секретар или член на ОИК
Приложение № 19 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за назначен председател/зам.-председател,секретар или член на СИК
Приложение № 20 МИ Удостоверение, издадено от ОИК за назначен председател/зам.-председател, секретар или член на СИК/ПСИК
Приложение № 21 МИ Заявление до ЦИК за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели
Приложение № 22 МИ Заявление до ЦИК за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация
Приложение № 23 МИ Искане до ЦИК за регистрация на наблюдатели по чл.112, ал.1, т. 2 ИК
Приложение № 24 МИ Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател
Приложение № 25 МИ Входящ регистър на ЦИК на заявени наблюдатели от български неправителствени организации
Приложение № 26 МИ Регистър на ЦИК на регистрираните наблюдатели (за публикуване)
Приложение № 27 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за наблюдател от българска неправителствена организация
Приложение № 28 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за наблюдател по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК
Приложение № 29 МИ Заявление до ЦИК за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
Приложение № 30 МИ Входящ регистър на ЦИК на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден
Приложение № 31 МИ Регистър на ЦИК на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (за публикуване)
Приложение № 32 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за анкетьор
Приложение № 33 МИ Заявление до ЦИК за регистрация на партия
Приложение № 34 МИ Заявление до ЦИК за регистрация на коалиция
Приложение № 35 МИ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Приложение № 36 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за регистрация на партия
Приложение № 37 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за регистрация на коалиция
Приложение № 38 МИ Заявление до ЦИК за промени в състава и/или наименованието на коалиция
Приложение № 39 МИ Заявление до ЦИК от партия или коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК
Приложение № 40 МИ Удостоверение, издадено от ЦИК за промени в състава и/или наименованието на коалиция
Приложение № 41 МИ Входящ регистър на ЦИК на партиите за участие в изборите
Приложение № 42 МИ Входящ регистър на ЦИК на коалициите за участие в изборите
Приложение № 43 МИ Регистър на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите (за публикуване)
Приложение № 44 МИ Заявление до ОИК за регистрация на партия/коалиция
Приложение № 45 МИ Заявление до ОИК за регистрация на местна коалиция
Приложение № 46 МИ Заявление до ОИК за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
Приложение № 47 МИ Заявление до ОИК от партия/коалиция/местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК
Приложение № 48 МИ Регистър на ОИК на партиите/коалициите
Приложение № 49 МИ Регистър на ОИК на местните коалиции
Приложение № 50 МИ Удостоверение, издадено от ОИК на партия
Приложение № 51 МИ Удостоверение, издадено от ОИК на коалиция/местна коалиция
Приложение № 52 МИ Удостоверение, издадено от ОИК за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
Приложение № 53 МИ Заявление до ОИК за регистрация на инициативен комитет
Приложение № 54 МИ Заявление до ОИК от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му
Приложение № 55 МИ Декларация до ОИК от член на инициативен комитет
Приложение № 56 МИ Входящ регистър на ОИК на инициативните комитети
Приложение № 57 МИ Регистър на ОИК на партиите (за публикуване)
Приложение № 58 МИ Регистър на ОИК на коалициите (за публикуване)
Приложение № 59 МИ Регистър на ОИК на местните коалиции (за публикуване)
Приложение № 60 МИ Регистър на ОИК на инициативните комитети (за публикуване)
Приложение № 61 МИ Удостоверение от ОИК за регистрация на инициативен комитет
Приложение № 62 МИ Предложение до ОИК от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници
Приложение № 63 МИ Предложение до ОИК от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/ кметство
Приложение № 64 МИ Предложение до ОИК от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
Приложение № 65 МИ Заявление-декларация от кандидат за регистрация като общински съветник/кмет
Приложение № 66 МИ Заявление-декларация от кандидат за общински съветник гражданин на друга държава-членка на ЕС
Приложение № 67 МИ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
Приложение № 68 МИ Удостоверение от ОИК за регистрация на кандидат
Приложение № 69 МИ Входящ регистър на ОИК на кандидатите за общински съветници
Приложение № 70 МИ Входящ регистър на ОИК на кандидатите за кмет на община/район
Приложение № 71 МИ Входящ регистър на ОИК на кандидатите за кмет на кметство
Приложение № 72 МИ Регистър на ОИК на кандидатите (за публикуване)
Приложение № 73 МИ Заявление до ОИК за регистрация на застъпници на кандидатска листа
Приложение № 74 МИ Предложение до ОИК за регистрация на заместващи застъпници
Приложение № 75 МИ Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници
Приложение № 76 МИ Входящ регистър на ОИК на предложени за регистрация застъпници и заместващи застъпници
Приложение № 77 МИ Регистър на ОИК за публикуване на застъпниците
Приложение № 78 МИ Списък на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети (за публикуване) от ОИК
Приложение № 79 МИ Удостоверение на ОИК за застъпник
Приложение № 80 МИ Списък за допълнително вписване на придружителите в изборния ден
Приложение № 81 МИ Декларация от избиратели, вписани от СИК в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден
Приложение № 82 МИ Протокол за предаване и приемане на избирателния списък
Приложение № 83 МИ Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна СИК
Приложение № 84 МИ Протокол за предаване и приемане на списък в лечебни завадения, специализирани институции и местата за задържане
Приложение № 85 МИ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
Приложение № 86 МИ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ПСИК
Приложение № 87 МИ Протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК
Приложение № 88 МИ Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК
Приложение № 89 МИ Протокол на СИК за избиране на общински съветници
Приложение № 90 МИ Протокол на СИК за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 91 МИ Протокол на ОИК за избиране на общински съветници
Приложение № 92 МИ Протокол на ОИК за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 93 МИ Решение на ОИК за избиране на общински съветници
Приложение № 94 МИ Решение на ОИК за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 95 МИ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК
Приложение № 96 МИ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК
Приложение № 97 МИ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК на ЦИК
Приложение № 98 МИ Удостоверение за избран общински съветник
Приложение № 99 МИ Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство
Приложение № 100 МИ Образец на бюлетина за избиране на общински съветници
Приложение № 101 МИ Образец на бюлетина за избиране на кмет на община
Приложение № 102 МИ Образец на бюлетина за избиране на кмет на район
Приложение № 103 МИ Образец на бюлетина за избиране на кмет на кметство
Приложение № 104 МИ Образец на кочан с хартиени бюлетини за гласуване за общински съветници и за кметове

Календар

Решения