ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 1. Относно упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира членове на Европейския парламент от Република България:

Съгласно чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представя декларация по чл. 359 от ИК за вписване в избирателен списък. Декларацията е по образец, утвърден от ЦИК, и се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

В изборния ден избирателят, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент. Тази забрана за повторно гласуване произтича и от основен принцип, залегнал в чл. 9 от Акта от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, където е постановено, че никой не може да гласува повече от веднъж в изборите за членове на Европейския парламент.

 1. Относно упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира общински съветници и кметове:

Съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК право да избира общински съветници и кметове има всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата-членка, на която е гражданин.

Вписването в избирателен списък на желаещите да гласуват чужди граждани се извършва по реда на чл. 408 от ИК. Редът за вписване в избирателен списък е идентичен на този при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

В изборния ден тези избиратели удостоверяват самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване. Секционната избирателна комисия ги допуска да гласуват при спазване на реда по чл. 426 от ИК.

По смисъла на Изборния кодекс относно гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин:

"Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз;

"Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз" е:

- гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

"Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396, ал. 2 от ИК е:

- гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

 1. По въпросите за допълнителни изисквания към гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България.

Изискванията, на които трябва да отговарят българските граждани, както и лицата, които са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, но не са български граждани, да се кандидатират за членове на Европейския парламент от Република България, са изчерпателно посочени в чл. 351, ал. 1 и 2 от ИК.

Друго изискване само за лицата кандидати – граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които не са български граждани, е да представят декларация по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК.

 1. Може ли някой от избирателите в инициативния комитет за издигането на кандидат за ЕП да фигурира също и в инициативния комитет за издигането на друг независим кандидат за тези избори?

Съгласно чл. 151, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

 1. Кога е официалното начало на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България?

По смисъла на законовата разпоредба на чл. 175 ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. За изборите на членове на Европейския парламент 2019 г. предизборната кампания започва от 26 април 2019 г. и приключва в 24.00 ч. на 24 май 2019 г.

 1. Относно: възнагражденията на членове на СИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане

Изплащането на възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства (чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс).

 1. В деня на изборите ще съм в друго населено място, което не е нито постоянен, нито настоящ  мой адрес, къде мога да гласувам?

След като в населеното място, в което се намирате в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, нямате нито постоянен, нито настоящ адрес, нямате възможност да гласувате. Правото си на глас може да упражните в секцията Ви само по постоянен адрес.

 1. Относно: гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП) се подава до общината, района или кметството по постоянния адрес. Към заявлението се прилага документ от НЕЛК, ТЕЛК или медицинска експертиза, от която да се установява, че са налице трайни увреждания, които не позволяват упражняването на избирателното право в изборното помещение.

Заявлението може да намерите на страницата на ЦИК в раздел Избори за членове на Европейския парламент 2019/Изборни книжа или в съответната община, район или кметство по постоянния Ви адрес.

Заявлението следва да подпишете саморъчно и да го подадете лично или чрез упълномощено лице по поща/факс или чрез електронно заявление.

Крайният срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11 май 2019 г. Ако не сте подали заявление до 11 май 2019 г. можете да подадете заявление до 20 май 2019 г. и да гласувате с подвижна избирателна кутия, само ако на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

 1. Как гласуват студенти, които се обучават в град, различен от постоянния им адрес?

Съгласно Изборния кодекс избирател, който е студент редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Гласуването се извършва след представяне на валидна лична карта, надлежно заверена студентска книжка за семестъра или уверение и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се предоставя от Секционната избирателна комисия.

 1. Как и къде може да се провери адрес на избирателната секция?

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 1. На 8 март 2019 г. си смених постоянния и настоящия адрес, който е един и същ, но не се намирам в избирателните списъци на новия си адрес. Какво да направя, за да дам своя вот на предстоящите избори?

Ако сте установили, че не фигурирате в списъка на избирателите по постоянен адрес, трябва да отидете в срок до 18 май 2019 г. вкл. в районната/общинската администрация, където живеете и да заявите там вписване в избирателния списък чрез подаване на писмено заявление до кмета на района/кмета на общината.

 1. Как се гласува на място, различно от постоянния ми адрес?

За да може да гласувате с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ) трябва притежавате някои от следните качества, изчерпателно изброени в чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно: да сте кандидат за член на Европейския парламент, да сте член на ЦИК, РИК или наблюдател. Срокът за подаване на заявление за гласуване на друго място по образец – Приложение № 18-ЕП от изборните книжа, и неговото издаване беше до 11 май 2019 г. включително.

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, възможността да поискате да бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес беше до същата дата – 11 май 2019 г. включително. След тази дата може да гласувате единствено в секцията по постоянния Ви адрес.

 1. Ако съм изпуснала срока за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия как мога да упражня правото си да гласувам?

Тъй като законовият срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е изтекъл, можете да са възползвате от другите възможности за улеснение при упражняването правото Ви на глас.

В случай че имате затруднения в придвижването може да упражните правото си на глас в секция по Ваш избор на първия етаж (партер), предвидена и обозначена за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. При гласуване в такава секция не е необходимо да представяте на комисията решение от ТЕЛК или НЕЛК, въпреки че притежавате такова. Районна избирателна комисия – Бургас, на интернет страницата си е публикувала списък с адресите на секционните избирателни комисии на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда, телефоните и адресите за подаване на заявки за транспорт, осигурени от община Бургас.

Избиратели с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не им позволява сами да извършат необходимите действия при гласуването, могат да гласуват с помощта на придружител, посочен от тях, след разрешение от председателя на комисията. Тези избиратели не са длъжни да представят на СИК документ от ТЕЛК/НЕЛК.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения