ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 1. Относно упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира членове на Европейския парламент от Република България:

Съгласно чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представя декларация по чл. 359 от ИК за вписване в избирателен списък. Декларацията е по образец, утвърден от ЦИК, и се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

В изборния ден избирателят, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент. Тази забрана за повторно гласуване произтича и от основен принцип, залегнал в чл. 9 от Акта от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, където е постановено, че никой не може да гласува повече от веднъж в изборите за членове на Европейския парламент.

 1. Относно упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира общински съветници и кметове:

Съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК право да избира общински съветници и кметове има всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата-членка, на която е гражданин.

Вписването в избирателен списък на желаещите да гласуват чужди граждани се извършва по реда на чл. 408 от ИК. Редът за вписване в избирателен списък е идентичен на този при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

В изборния ден тези избиратели удостоверяват самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване. Секционната избирателна комисия ги допуска да гласуват при спазване на реда по чл. 426 от ИК.

По смисъла на Изборния кодекс относно гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин:

"Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз;

"Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз" е:

- гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

"Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396, ал. 2 от ИК е:

- гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

 1. По въпросите за допълнителни изисквания към гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България.

Изискванията, на които трябва да отговарят българските граждани, както и лицата, които са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, но не са български граждани, да се кандидатират за членове на Европейския парламент от Република България, са изчерпателно посочени в чл. 351, ал. 1 и 2 от ИК.

Друго изискване само за лицата кандидати – граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които не са български граждани, е да представят декларация по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК.

 1. Може ли някой от избирателите в инициативния комитет за издигането на кандидат за ЕП да фигурира също и в инициативния комитет за издигането на друг независим кандидат за тези избори?

Съгласно чл. 151, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

 1. Кога е официалното начало на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България?

По смисъла на законовата разпоредба на чл. 175 ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. За изборите на членове на Европейския парламент 2019 г. предизборната кампания започва от 26 април 2019 г. и приключва в 24.00 ч. на 24 май 2019 г.

Календар

Решения

 • № 189-ЕП / 19.04.2019

  относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 188-ЕП / 19.04.2019

  относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 187-ЕП / 19.04.2019

  относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения