Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 896-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

І.І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК в които се гласува само с хартиени бюлетини и в ПСИК:

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торба) и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-ПВР/НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии  поставят :

1.1.избирателния списък (приложения № 18-ПВР/НС, № 19-ПВР/НС за ПСИК, № 20-ПВР/НС за специализирани институции, № 21-ПВР/НС за места за изтърпяване наказание и за задържане или № 22-ПВР/НС за плавателни съдове под българско знаме);

1.2. декларациите (Приложение № 32-ПВР/НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 24-ПВР/НС, № 33-ПВР/НС и № 35-ПВР/НС);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 25-ПВР/НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 86-ПВР/НС).

2. Плик с надпис „Плик № 2-ПВР/НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК/ПСИК  поставят:

2.1. попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители (Приложение № 100-ПВР-х и Приложение № 108-НС-х);

2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 91-ПВР/НС, № 92-ПВР/НС за ПСИК или № 95-ПВР/НС за СИК на плавателен съд под българско знаме);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 97-ПВР/НС);

2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.6. ксерокопие на черновите на протоколите на СИК/ПСИК.

Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в белия чувал (торба) – книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

3. В белия чувал (торба) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“ ПВР“;

3.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове ПВР“;

3.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи ПВР“;

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ ПВР“;

3.5. черновата на протокола на СИК/ПСИК за избиране на президент и вицепрезидент на републиката;

3.6. пакет с надпис „Кочани от бюлетините ПВР“, с които е гласувано;

3.7 опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.8. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 96-ПВР/НС);

3.9. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 87-ПВР/НС, № 89-ПВР/НС за ПСИК или № 88-ПВР/НС за специализирани институции);

3.10. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 99-ПВР/НС);

3.11. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.12. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-ПВР/НС;

3.13. неизползвани образци на декларации;

3.14. печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

В. Изборни книжа и материали, които се поставят в черния чувал (торба) – книжа и материали от изборите за народни представители.

4. В черния чувал (торба) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

4.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“ НС“;

4.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове НС“;

4.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи НС“;

4.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ НС“;

4.5. черновата на протокола на СИК за избиране на народни представители;

4.6. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

4.7. пакет с надпис „Кочани от бюлетините НС“, с които е гласувано.

5. Изборните книжа по т. 3 и т. 4 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

6. Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № ……“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК № ……“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувалите (торбите), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Чувалите (торбите) с книжата се завързват. Около възела на всеки чувал (торба) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху всеки чувал (торба) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

І.ІІ. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК в които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване:

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торба) и тяхното съдържание.

8. Плик с надпис „Плик № 1-ПВР/НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии поставят :

8.1.избирателния списък (Приложениe № 18-ПВР/НС);

8.2. декларациите (Приложение № 32-ПВР/НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 24-ПВР/НС, № 33-ПВР/НС и № 35-ПВР/НС);

8.3. списъка на заличените лица (Приложение № 25-ПВР/НС);

8.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 86-ПВР/НС).

9. Плик с надпис „Плик № 2-ПВР/НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

9.1. попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, съответно Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания;

9.2. екземплярите от финалните протоколи от машинното гласуване;

9.3. двете флаш памети, всяка поставена в отделен запечатан, прозрачен плик с надпис съответно „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК;

9.4. запечатания/те прозрачен/и плик/ове с петте смарт карти;

9.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 91-ПВР/НС);

9.6. протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), ако е съставен такъв;

9.7. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 97-ПВР/НС);

9.8. протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване;

9.9. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

9.10. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

9.11. ксерокопие на черновите на протоколите на СИК.

10. Плик с надпис „Плик № 3-ПВР – Контролни разписки ПВР от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“

В този плик СИК поставят контролните разписки от изборите за президент и вицепрезидент на републиката. В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки се поставят в два плика, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.

11. Плик с надпис „Плик № 4-НС – Контролни разписки НС от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“

В този плик СИК поставят контролните разписки от изборите за народни представители. В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки се поставят в два плика, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.

Пликове № 1, № 2, № 3 и № 4 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в белия чувал (торба) – книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

12. В белия чувал (торба) СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

12.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“ ПВР“;

12.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове ПВР“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

12.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи ПВР“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

12.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ ПВР“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

12.5. пакет/и с надпис „Начален протокол ПВР, разписка за текущо състояние, системна разписка и ПИН-код“;

12.6. черновата на протокола на СИК за избиране на президент и вицепрезидент на републиката;

12.7. пакет с надпис „Кочани от бюлетините ПВР“, с които е гласувано, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

12.8. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

12.9. протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 96-ПВР/НС);

12.10. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 87-ПВР/НС);

12.11. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 99-ПВР/НС);

12.12. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

12.13. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-ПВР/НС;

12.14. неизползвани образци на декларации;

12.15. печатът на СИК, но само след произвеждането на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

В. Изборни книжа и материали, които се поставят в черния чувал (торба) – книжа и материали от изборите за народни представители.

13. В черния чувал (торба) СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

13.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“ НС“;

13.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове НС“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

13.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи НС“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

13.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ НС“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

13.5. пакет/и с надпис „Начален протокол НС“;

13.6. черновата на протокола на СИК за избиране на народни представители;

13.7. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

13.8. пакет с надпис „Кочани от бюлетините НС“, с които е гласувано, ако е гласувано с хартиени бюлетини.

14. Изборните книжа по т. 12 и т. 13 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

15. Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № …….“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувалите (торбите), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

16. Чувалите (торбите) с книжата се завързват. Около възела на всеки чувал (торба) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху всеки чувал (торба) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

17. Раздели ІІ, ІІІ и ІV се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

ІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ЧУВАЛА (ТОРБАТА) ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на РИК.

18. Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-ПВР/НС – Списъци на СИК № …”, „Плик № 2-ПВР/НС – Протоколи на СИК № …“, „Плик № 3-ПВР – Контролни разписки ПВР от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ и „Плик № 4-НС – Контролни разписки НС от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ заедно с изборните книжа в тях.

19. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

19.1. Проверява наличието на всички изборни книжа в пликовете;

19.2. За СИК с машинно гласуване изважда от „Плик № 2-ПВР/НС – Протоколи на СИК № .....“ двата запечатани плика с двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти, които остават в РИК за предаване на ЦИК;

19.2а. За СИК с машинно гласуване, в които е извършено преброяване на контролните разписки по реда на раздел V от Методическите указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г., изменени и допълнени с Решение № …-ПВР/НС от ….11.2021 г. на ЦИК изважда от „Плик № 2-ПВР/НС – Протоколи на СИК № ……“ Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, които се предават в Изчислителния пункт към РИК за сканиране, след което остават в РИК за предаване на ЦИК;

19.3. Сверява фабричните номера на протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 91-ПВР/НС или № 92-ПВР/НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 97-ПВР/НС) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол);

19.4. Проверява протоколите на СИК и ги предава заедно с едната флаш памет от машинното гласуване, предназначена за ИП в Изчислителния пункт към РИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколите от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предават за въвеждане на данните в тях. Протоколите се предават, без да се разпластяват.

19.5. Когато РИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

19.6. При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 18  и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

20.1. Секционните протоколи се предават на РИК НЕРАЗПЛАСТЕНИ. Протоколите на СИК/ПСИК се разпластяват от РИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към РИК и потвърждаването им чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протоколите в ИП на РИК.

20.2. В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметта, предназначена за ИП.

В случай, че флаш паметта от машината за гласуване по т. 19.4 не може да бъде разчетена, тримата членове на СИК заедно с РИК извършват преброяване на контролните разписки в Плик № 3-ПВР и Плик № 4-НС и попълват протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр), които получават на място от РИК.

21. При приемане на секционния протокол РИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от представители на РИК, СИК и ИП.

22. Първият и вторият екземпляр от всеки протокол, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в „Плик № 2-ПВР/НС - Протоколи на СИК № …….“.

23.1. Районната избирателна комисия връща на представителите на СИК „Плик № 2-НС – Протокол на СИК № ….“, „Плик № 3-ПВР – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ и „Плик № 4-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“, за предаване заедно с торбите (чувалите) на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК. Пликовете не се запечатват.

23.2. В РИК остават:

- „Плик № 1-ПВР/НС – Списъци на СИК № ....“, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ за проверка;

- първите (бели) екземпляри на двата протокола на СИК, двете флаш памети и петте смарт карти, за предаване на ЦИК, като запечатаните флаш памети с надпис „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ и флаш паметите, предназначени за ИП се опаковат поотделно;

- вторите индигирани екземпляри на двата протокола на СИК, предназначени за РИК“.

24. Когато РИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в РИК се събира цялата СИК и заедно с РИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

Б. Предаване на чувалите (торбите) и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

25. Членовете на СИК по т. 18 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатан бял чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката;

- запечатан черен чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали от изборите за народни представители;

- „Плик № 2-ПВР/НС - Протоколи на СИК № ……..“;

- „Плик № 3-ПВР – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“;

- „Плик № 4-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“.

26. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувалите (торбите)  и  пликовете с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява:

26.1. целостта на чувалите (торбите)  с изборните книжа.

Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба), осигурен  от общинската администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 7, и случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-ПВР/НС.

26.2. съдържанието на  Плик № 2-ПВР/НС, Плик № 3-ПВР и Плик № 4-НС за наличието на книжата в тях, след което пликовете се запечатват с тиксо и се подпечатват и подписват от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-ПВР/НС  преди запечатването му.

27. За предаването на чувалите (торбите), Плик № 2-ПВР/НС, Плик № 3-ПВР и Плик № 4-НС членовете на СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 98-ПВР/НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 18 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в  Плик № 2-ПВР/НС преди запечатването му.

28. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

ІІІ. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧУВАЛИТЕ (ТОРБИТЕ) И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

29. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение/я, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението/та се определя/т със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали за всеки вид избор се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

30. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа, Плик № 2-ПВР/НС, Плик № 3-ПВР и Плик № 4-НС, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК получава от представителите на общинската администрация по т. 6 и т. 15 пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № …….“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК № …….“. Комисията поставя белите чували (торби), пликове № 2-ПВР/НС, пликове № 3-ПВР и пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № …….“ в определеното помещение за съхранение на книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, а черните чували (торби), пликове № 4-НС и пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини НС на СИК № …….“ поставя в определеното помещение за съхранение на книжата и материалите от изборите за народни представители. След това помещението/та се заключва/т и се запечатва/т с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

31. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката се съхраняват до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали от изборите за народни представители се съхраняват до следващите избори за народни представители.

32. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.  на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

33. За всяко отваряне на помещението и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат съответно прибират в чувалите (торбите)/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

34. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т. 8  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

35. След извършване на проверката по т. 34, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 и по т. 8 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и по т. 8 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят протокол по реда на т. 30.

За разпечатването на помещението с цел  прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

36. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

37. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ РИК НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕТО Й

38. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протоколите на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител.

39. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК/ПСИК  и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.

40. Отменя Решение № 823-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК.

В раздел ІІІ, т. 11 от Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 09.11.2021 г., частта относно поставянето на флаш паметите в прозрачен плик следва да се съобрази с настоящото решение.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

825-ПВР/НС/

882-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения