Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 882-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., както следва:

1. В раздел II, точки 1.7 и 1.8 се изменят така:

„1.7. По един формуляр на протоколи на СИК Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, както и по един формуляр на Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, всеки запечатан в плик. В секции с две машини за гласуване се предават по два формуляра Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания.

1.8. Формуляри на чернова на протоколите на СИК и приложенията към методическите указания по т. 1.7.“

2. В раздел IV, т. 3 се заличава, досегашните точки 4 и 5 стават съответно т. 3 и т. 4.

3. Създава се нов раздел V:

„V. ПРЕБРОЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАЗПИСКИ

Преброяване на контролните разписки по реда на този раздел извършват 30% от секционните избирателни комисии, определени на случаен принцип с отделно решение на ЦИК.

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните разписки, което не е елемент от отчитането на резултата от машинното гласуване, а служи само за сравняване на резултата, извлечен от записващото техническо устройство и е гаранция за сигурността и прозрачността на изборния процес при отчитане на резултата от машинното гласуване.

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните разписки за всеки вид избор и попълва Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, както следва:

1. Попълване на данните преди отваряне на кутията с контролните разписки от машинното гласуване

Първо се работи с черновите на приложенията. Данните върху черновите на приложенията се попълват, като се спазват указанията, дадени в самото приложение, и се вписват четливо с думи и с цифри.

Последователно в черновата на всяко приложение на страница първа задължително се попълва идентификационния номер на машината за гласуване, след което се попълват данните за избирателната секция [община, населено място, кметство, административен район (само за Столична община и градовете Пловдив и Варна), район (изборен район)] и трите имена на членовете на СИК.

2. Преброяване на контролните разписки и попълване на останалата част от приложенията

Преди отваряне на кутията и преброяване на контролните разписки от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само кутията с контролните разписки и черновите от приложенията.

Секционната избирателна комисия отваря кутията с контролните разписки. Разписките се изваждат една по една от определения от СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу на две купчини в зависимост от вида избор. Късите разписки (от изборите за президент и вицепрезидент на републиката) се поставят на първата купчина, а дългите разписки (от изборите за народни представители) – на втората купчина.

2.1. Преброяване на контролните разписки за партии, коалиции и независими кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (данните от преброяването се вписват в Приложение 9-ПВР към методическите указания):

Работи се само с разписките от първата купчина (късите).

2.1.1. Преброяват се разписките и броят им се вписва в точка 1 от черновата на приложението.

2.1.2. Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини – гласове, подадени за кандидатски листи (І купчина) и гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Двете купчини се преброяват поотделно. Броят на гласовете, подадени за кандидатските листи се вписва в точка 2 от черновата, а броят на гласовете с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ – в точка 3.

2.1.3. Контролните разписки с гласове, подадени за всяка от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативни комитети, се подреждат на отделни купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от приложението – срещу съответната кандидатска листа.

2.2. Преброяване на контролните разписки за партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители (данните от преброяването се вписват в Приложение 13-НС към методическите указания):

Работи се само с разписките от втората купчина (дългите).

2.2.1. Преброяват се разписките и броят им се вписва в точка 1 от черновата на приложението.

2.2.2. Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини – гласове, подадени за партии, коалиции и независими кандидати (І купчина) и гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Двете купчини се преброяват поотделно. Броят на гласовете, подадени за партии, коалиции и независими кандидати се вписва в точка 2 от черновата, а броят на гласовете с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ – в точка 3.

2.2.3. Контролните разписки с гласове, подадени за всяка от партиите, коалициите и независими кандидати, се подреждат на отделни купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от приложението – срещу наименованието на съответната партия, коалиция или името на независимия кандидат.

След като извършат действията по т. 2.1 и т. 2.2 всички членове на СИК задължително подписват приложенията, като се отбелязва в колко часа е приключило попълването им.

Попълнените Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания се предават на РИК, където се сканират, след което се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Преброените контролни разписки от първата купчина (късите) се поставят в Плик № 3-ПВР, а разписките от втората купчина (дългите) се поставят в Плик № 4-НС.

В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки от всяка машина се преброяват поотделно, попълват се отделни Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, след което преброените контролни разписки от всяка машина за всеки вид избор се поставят в отделни пликове, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.“

4. Досегашните раздели V, VI, VII и VIII стават съответно раздели VI, VII, VIII и IX.

5. В досегашния раздел V, т. 1 изречението „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляри от секционни протоколи (Приложение 9-ПВР-кп и Приложение 13-НС-кп към методическите указания) и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“ се заменя с „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“

6. В досегашния раздел V, т. 2 изречението „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, както и Приложение 9-ПВР-кп и Приложение 13-НС-кп към методическите указания) и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“ се заменя с „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“

7. В досегашния раздел VI, т. 1, подточка 2.1 се изменя така:

„2.1. попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, съответно Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания;“

8. В досегашния раздел VI, т. 1, подточка 2.6 се изменя така:

„2.6. протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), ако е съставен такъв;“

9. Отменя Приложение 9-ПВР-кп и Приложение 13-НС-кп.

Приема Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

825-ПВР/НС/

896-ПВР/НС/

929-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения