Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8
София, 23 март 2014 г.

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИК

На основание чл. 57, ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по изработване на Правилник за организацията и дейността на ЦИК, структурата и функциите на администрацията в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Камелия Нейкова

Иванка Грозева

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ерхан Чаушев

Росица Матева

 

1.2. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Росица Матева

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Румен Цачев

Мария Мусорлиева

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

 

1.3. Работна група по състава и дейността на РИК, ОИК, специалистите към тях и СИК в състав

Ръководител: Иванка Грозева

Членове:

Росица Матева

Румяна Сидерова

Цветозар Томов

Румен Цачев

Владимир Пенев

Георги Баханов

 

1.4. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Росица Матева

Членове:

Румен Цачев

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Ивайло Ивков

Георги Баханов

 

1.5. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Камелия Нейкова

Членове:

Росица Матева

Иванка Грозева

Цветозар Томов

Румен Цачев

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ивайло Ивков

 

1.6. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

Александър Андреев

Камелия Нейкова

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Цветозар Томов

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

 

1.7. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Мария Мусорлиева

Членове:

Александър Андреев

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Цветозар Томов

Георги Баханов

Севинч Солакова

Ерхан Чаушев

 

1.8. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

Ерхан Чаушев

Емануил Христов

Румен Цачев

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Владимир Пенев

 

1.9. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:

Ръководител: Емануил Христов

Членове:

Ерхан Чаушев

Цветозар Томов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Камелия Нейкова

Иванка Грозева

Румен Цачев

Владимир Пенев

 

1.10. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Александър Андреев

Членове:

Румяна Сидерова

Ерхан Чаушев

Цветозар Томов

Мария Мусорлиева

Севинч Солакова

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Ивайло Ивков

 

1.11. Работна група по изготвяне на правила за експерименталното  машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Емануил Христов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Владимир Пенев

Таня Цанева

 

1.12. Работна група по поддържането на публичните регистри в ЦИК в състав:

Ръководител: Румен Цачев

Членове:

Севинч Солакова

Александър Андреев

Ивайло Ивков

Иванка Грозева

 

1.13. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Емануил Христов

Севинч Солакова

Цветозар Томов

Таня Цанева

Александър Андреев

 

1.14. Работна група по създаването на обществен съвет и взаимодействие с неправителствени организации в състав:

Ръководител: Цветозар Томов

Членове:

Александър Андреев

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Георги Баханов

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Таня Цанева

Камелия Нейкова

 

1.15. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Александър Андреев

Росица Матева

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Иванка Грозева

Емануил Христов

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Георги Баханов

Таня Цанева

Мария Бойкинова

Румен Цачев

Владимир Пенев

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.

 

Актуален списък с работните групи


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

22/

250/

1486/

3343/

4101/

4118/

4852/

4918/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения