Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 659-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждението на членовете на  СИК/ПСИК за І тур при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

Председател                                                 –   100 лева

Заместник-председател/Секретар                –     90 лева

Член                                                             –     80 лева

1.2. За участие в обучението на СИК/ПСИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки участвал в обучението. 

1.3. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

1.4. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

– в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

– в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

– в размер на 50 лв. – в Столична община.

2. При произвеждане на ІІ тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Председател                                                 –    65 лева

Заместник-председател/Секретар                –    60 лева

Член                                                             –    55 лева

2.1. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.2. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

– в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

– в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

– в размер на 50 лв. – в Столична община.

3. Възнаграждението на членовете на СИК/ПСИК се изплаща след произвеждане на изборите, съответно на втория тур, при следните условия:

а) общинската администрация съставя списък на участвалите в обучението членове на СИК/ПСИК, който се подписва от служител от общинската администрация, от членовете на ОИК, провели обучението, и от членовете на СИК/ПСИК, участвали в обучението. Заверено копие от този списък се предоставя на финансовото звено в съответната общинска администрация, за удостоверяване на участието в обучението при изплащане на възнаграждението по т. 1.2.;

б) за удостоверяване на участието по т. 1.3. и 1.4. за І тур и по т. 2.1. и т. 2.2. за ІІ тур върху удостоверението за назначаване на члена на СИК се поставя печат на общината или на ОИК, отбелязва се датата и се подписва от член на ОИК.

4. Членовете на СИК/ПСИК за деня преди изборния ден, за изборния ден и за следващия ден се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на републиканския бюджет.

5. Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

6. Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения