Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 563-МИ
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на избори за общински съветници и/или кметове

На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници (печатницата). Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) (Наредбата) под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9, 10 и 20 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Централната избирателна комисия съгласува с печатницата на Българска народна банка техническия образец и защитата на бюлетините въз основа на утвърден с решение на общинската избирателна комисия образец на бюлетина за отпечатване за гласуване в изборите за общински съветници и/или кметове.

Печатницата на Българска народна банка изготвя и предоставя на общинската избирателна комисия по 4 екземпляра от предпечатната заготовка на хартиените бюлетини по изборни райони за одобрение.

Общинската избирателна комисия предоставя по един екземпляр от одобрените формуляри на Централната избирателна комисия, на Министерството на финансите и на печатницата.

Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, съответните решения на общинската избирателна комисия, Наредбата и сключения за целта договор между общинската администрация и печатницата.

Печатницата предоставя на Централната избирателна комисия копие от договора за отпечатване на хартиените бюлетини, както и информация за сроковете по изпълнението. Започването на процеса на отпечатване на хартиените бюлетини се извършва в присъствието на упълномощени членове на Централната избирателна комисия. Одобрението на първия отпечатък се удостоверява с подписите на упълномощените членове.

Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки на място в печатницата чрез упълномощени членове на комисията и има право:

- на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

- да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

Печатницата следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

Печатницата е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва в печатницата по предварително съгласуван с ЦИК график в присъствието на упълномощени представители на печатницата, Централната избирателна комисия, Министерството на финансите, на съответната общинска администрация и на общинската избирателна комисия. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители.

Упълномощените представители на съответната общинска избирателна комисия и общинска администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответната общинска администрация. Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата на Българска народна банка, освен ако друго не е уговорено в договора. Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи. Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции.

За съхранението и транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини отговорност носи печатницата.

Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва в присъствието на упълномощени представители на Централната избирателна комисия, за което се съставя протокол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

573-МИ/

1008-МИ/

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения