Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ЕП
София, 19 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 41-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „168 ЧАСА“ ЕООД, представлявано от Борислав Валентинов Зюмбюлев и Венелина Атанасова Гочева, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 431-ЕП от 27 май 2019 г. на ЦИК, против „168 ЧАСА“ ЕООД, ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Оборище“ ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от Борислав Валентинов Зюмбюлев и Валентина Атанасова Гочева, за това, че на 26 май 2019 г., в 14:00 ч. на интернет страницата www.24 chasa.bg са публикувани предварителни данни от резултатите от гласуването и допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК, от страна на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД.

АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок е постъпило възражение с вх. № ЕП-20-292 от 27.06.2019 г. на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г. констатации.

Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват установеното в акта нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 431-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. № С-34-3/26.05.2019 г., с приложена разпечатка от страницата на 24 часа.bg от 26.05.2019 г., Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.), справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги

В съставения АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

След като ЦИК провери АУАН № 41-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „168 ЧАСА“ ЕООД, с ЕИК 831400025, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „168 ЧАСА“ ЕООД, ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Оборище“ ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от Борислав Валентинов Зюмбюлев и Валентина Атанасова Гочева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

562-ЕП/

Календар

Решения