Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 542-ПВР/НС
София, 16 септември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4, чл. 97 и § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. съгласно методика, както следва:

1.1. в райони с до 400 секции включително:

Председател – 1370 лв.

Заместник-председател – 1310 лв.

Секретар – 1310 лв.

Член – 1240 лв.

1.2. в райони с над 400 секции:

Председател – 1520 лв.

Заместник-председател – 1400 лв.

Секретар – 1400 лв.

Член – 1370 лв.

 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. съгласно методика, както следва:

2.1. Председател – 130 лв.

Заместник-председател – 120 лв.

Секретар – 120 лв.

Член – 100 лв.

2.2. За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.3. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2.

2.4. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.3. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

 1. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 25 септември 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г.
 2. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.
 3. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.
 4. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.
 5. За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва:

7.1. специалист - експерт към РИК – 780 лв. месечно;

7.2. специалист - технически сътрудник към РИК – 560 лв. месечно;

7.3. Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

 • РИК по т. 1.1. – 3 експерти и до 5 технически сътрудници;
 • РИК по т. 1.2. – 3 експерти и до 6 технически сътрудници.

В случай на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

 1. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти – технически сътрудници към РИК с възнаграждение не по-високо от 100 лв., след съгласуване със съответния областен управител.
 2. За времето по т. 3 разходите за пътуване на членовете на районните избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на районната избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет по ред, определен от областния управител.

10.1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Председател – 105 лева

Заместник-председател – 95 лева

Секретар – 95 лева

Член – 80 лева

10.2. За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

10.3. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън възнаграждението по т. 10.1. и т. 10.2.

10.4. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 10.3. извън възнаграждението по т. 10.1. и т. 10.2. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

 1. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган в страната, членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и специалистите по т. 7 и по т. 8 получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1, т. 2 (приложимите подточки), т. 7, т. 8 т. 10.1., т. 10.2., т. 10.3. и т. 10.4. от настоящото решение.
 2. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка извън страната, свързана с COVID-19, членовете на СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 2 (приложимите подточки) съответно по т. 10.1., т. 10.2., т. 10.3. и т. 10.4. от настоящото решение.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

798-ПВР/НС/

1013-ПВР/НС/

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения