Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4573-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВEРИТЕ“, регистрирано с Решение № 4513-НС от 15 март 2017 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № НС-17-4 от 20.03.2017 г., подписано от Атанаска Кънчева Цанкова – представляваща сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВEРИТЕ“, за заличаване регистрацията на Костадинка Николова Рангелова и Костадинка Троянова Касабова, регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВEРИТЕ“ с Решение № 4513-НС от 15 март 2017 г. на ЦИК, и анулиране на удостоверения № 17-217-НС от 18 март 2017 г. и № 17-218-НС от 18 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: заявления от Костадинка Николова Рангелова и Костадинка Троянова Касабова за заличаване на регистрацията им като наблюдатели и удостоверения № 17-217-НС от 18 март 2017 г. и № 17-218-НС от 18 март 2017 г.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Костадинка Николова Рангелова, ЕГН …, и Костадинка Троянова Касабова, ЕГН …, регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВEРИТЕ“ с Решение № 4513-НС от 15 март 2017 г. на ЦИК, и анулира издадените им удостоверения.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4513-НС/

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения