Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4513-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 14.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, представлявано от Атанаска Кънчева Цанковска – председател на УС, чрез пълномощника Росица Йорданова Пенкова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от Пловдивски окръжен съд по ф.д. № 176/2003 г.; удостоверение № 002/02.03.2017 г., издадено от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно в полза на Росица Йорданова Пенкова; пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на 7 (седем) лица – представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 7 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 14.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 5 (пет) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК. Две от лицата не отговарят на изискванията.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 5 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1. 

Ваня Цочева Гьошева

 

2.  

Цветан Василев Андреев

 

3. 

Мариана Найденова Кумчева

 

4.

Слави Петров Стоянов

 

5.

Тодор Николов Велчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4573-НС/

Календар

Решения