Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4327-НС
София, 17.02.2017

ОТНОСНО: обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител чрез публично състезание по реда на чл. 178 и сл. във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 4225-НС от 06.02.2017 г. на ЦИК относно възлагане на обществена поръчка във връзка с провеждането на разяснителната кампания в интернет и фейсбук за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 07.02.2017 г. под № 04312-2017-0001 и на 07.02.2017 г. в Профила на купувача на ЦИК, и предвид:

Извършените подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците от назначената със Заповед № 14 /13.02.2017 г. на председателя на ЦИК, комисия по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), по обществената поръчка с горецитирания предмет, и предвид резултатите от работата й, отразени в одобрения доклад на комисията, публикуван в Профила на купувача на адрес https://www.cik.bg/bg/zop/13, и предложените в офертите на участниците условия.

Централната избирателна комисия РЕШИ:

 

І. ОТСТРАНЯВА:

 

Участника „УПХ“ ЕООД, ЕИК 203692196, с адрес: гр. София 1407, ул. „Трепетлика“ 5, ет. 1, офис 2,  на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки.

Мотиви: След обстоен преглед комисията е установила, че представеният от участника „УПХ“ ЕООД плик с надпис „Предлагана цена“ е със степен на прозрачност, която позволява да се разчете предлаганата от участника цена.

 

ІI. О Б Я В Я В А:

 

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва:

І-во място – „Милива“ ООД, ЕИК 121090151, с адрес: гр. София 1000, бул. „П. Евтимий“ 10, ет. 1 – 98,58 точки;

II-ро място – „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД, ЕИК 175385803, с адрес: гр. София, ул. „Иван Асен ІІ“, вх. 4, ет. 1, ап. 27 – 78,27 точки;

ІІІ-то място – „АПРА“ ООД, ЕИК 831727361, с адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 111, ет. 1 (мецанин) – 59,40 точки.

 

ІII. О П Р Е Д Е Л Я:

 

Участника „Милива“ ООД, ЕИК 121090151, с адрес: гр. София 1000, бул. „П. Евтимий“ 10, ет. 1, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук,  която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, протоколите, оценъчните листа и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от получаването му от участниците.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4225-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • № 1831-МИ / 25.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

 • № 1830-МИ / 23.06.2020

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

 • всички решения