Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4225-НС
София, 06.02.2017

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка във връзка с провеждането на разяснителната кампания в интернет и фейсбук за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“
 2. ОДОБРЯВА обявата за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е до 90 000 лв. без ДДС.

Участниците следва да подават оферта за цялостно изпълнение на поръчката.

Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да публикува документацията за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача;

- да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка;

- да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.02.2017 в 14:34 часа

Свързани решения:

4327-НС/17.02.2017

Календар

Решения

 • № 559-ЕП / 19.07.2019

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 558-ЕП / 19.07.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 • № 557-ЕП / 18.07.2019

  относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

 • всички решения