Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4225-НС
София, 06.02.2017

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка във връзка с провеждането на разяснителната кампания в интернет и фейсбук за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“
 2. ОДОБРЯВА обявата за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е до 90 000 лв. без ДДС.

Участниците следва да подават оферта за цялостно изпълнение на поръчката.

Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да публикува документацията за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача;

- да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка;

- да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.02.2017 в 14:34 часа

Свързани решения:

4327-НС/17.02.2017

Календар

Решения

 • № 353-ЕП / 18.05.2019

  относно: изменение и допълнение на Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 352-ЕП / 18.05.2019

  относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели – представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 351-ЕП / 18.05.2019

  относно: отказ за регистрация на Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения