Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от вр.и.д. областен управител на област Пловдив с вх. № НС-05-83\16 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 15.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Спас Атанасов Шуманов

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Стоилов Василев

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Андрей Иванов Захариев

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Радина Бойчева Петрова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Лъвова Костадинова

ЕГН

 

Калоян Николаев Сухоруков

ЕГН

 

Мирослав Тенев Тенев

ЕГН

 

Станислава Минчева Колева

ЕГН

 

Антония Борисова Костова

ЕГН

 

Константин Василев Пехливанов

ЕГН

 

Изабела Светлозарова Петкова

ЕГН

 

Манка Васкова Бабаджанова

ЕГН

 

Райна Емилова Бонева

ЕГН

 

Антон Костадинов Вътов

ЕГН

 

Сюрия Юсуф Дене

ЕГН

 

Димитър Василев Згуров

ЕГН

 

Петя Йовкова Борисова

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

338-НС/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения