Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4251-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия Глас Народен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия Глас Народен, подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 5 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.
 2. Удостоверение № 48-00-58 от 31.01.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията Светослав Емилов Витков.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Банков документ от „Банка ДСК“ ЕАД от 06.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 6. Списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 3753 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП Глас Народен, положен пред упълномощено/и от партията лице/а. Списъкът е представен и в структуриран електронен вид на технически носител.
 7. Удостоверение изх. № 11-00-052 от 03.02.2017 г. на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център София – Запад, Център Частно банкиране, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 8. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП Глас Народен.

От протокол с вх. № НС-04-03-13 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Глас Народен в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия Глас Народен.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия Глас Народен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия Глас Народен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП Глас Народен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4323-НС/

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения