Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4323-НС
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от партия „Глас Народен“, заведено под № 5.1. от 17.02.2017 г. в регистъра на партиите, за заличаване на регистрацията й поради включването й в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от Светослав Емилов Витков.

Към заявлението е приложено решение за заличаване от представляващия партията.

Централната избирателна комисия с Решение № 4251-НС от 8 февруари 2017 г. е регистрирала партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Налице са изискванията на чл. 137, ал. 1 и 2 от ИК за заличаване на регистрацията на партия „Глас Народен“.

На основание чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия „Глас Народен“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., извършена с Решение № 4251-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение № 5 от 8 февруари 2017 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лева, внесен от партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Сумата да бъде възстановена по посочената от партията банкова сметка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4251-НС/

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения