Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4247-НС
София, 7 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 6 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „Коалиция на недоволните“ между ПП „Българска Социалдемокрация - Евролевица“ и ПП „Християн-социален Съюз“ от 31.01.2017 г. за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ХРИСТИЯН – СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ издадено на 31.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.
 4. Удостоверение № 48-00-71 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 5. Удостоверение № 48-00-94 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ХРИСТИЯН – СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“, за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Образец от подписа на Александър Трифонов Томов, представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“.
 7. Образец от подписа на Гриша Василев Господинов, представляващ партия „ХРИСТИЯН – СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“.
 8. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“.
 9. Образец от печата на партия „ХРИСТИЯН – СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“.
 10. Образец от подписа на Димитър Александров Митев, представляващ коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“.
 11. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 12. Удостоверение изх. № 8048-44 от 06.02.2017 г. на „Инвестбанк“ АД, ФЦ София-Централен за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 13. Вносна бележка от „Инвестбанк“ АД от 03.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 14. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4964 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-10 от 7 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4304-НС/

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения