Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4304-НС
София, 13 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава и наименованието на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“, регистрирана с Решение № 4247-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК

На 13 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ за промени в състава и наименованието на коалицията, подписано от Димитър Александров Митев, представляващ коалицията.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ под № 3.1. на 13 февруари 2017 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Анекс № 1 към решение за образуване на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ от 31.01.2017 г., с който в състава на коалицията се включва ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМО-КРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, подписан от представляващите партиите от коалицията и на присъединилата се партия;
  2. Пълномощно от председателя и представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“ Йордан Ангелов Нихризов в полза на Емил Емилов Атанасов;
  3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.;
  4. Удостоверение № 48-00-67 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
  5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“ Йордан Ангелов Нихризов;
  6. Образец от печата, който се поставя върху документите на присъединилата се партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“, регистрирана с Решение № 4247-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“: „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината: „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4247-НС/

Календар

Решения