Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3872-ПВР/НР
София, 28 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 25.10.2016 г. от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, представлявано от Пройчо Иванов Караиванов – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Дончо Минчев Пачиков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 24.10.2016 г. по ф.д. № 1004/2006 г., издадено от Плевенски окръжен съд; удостоверение № 001/18.04.2007 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов в полза на Дончо Минчев Пачиков; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов, представляващ сдружението, в полза на 4 (четири) лица – представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 4 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са представени за регистрация в страната 4 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което е видно от удостоверението за актуално състояние и удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 26.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД, регистрирано с вх. № ПВР 00-196/26.10.2016 г., за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“. Извършена е проверка и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 4 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 и 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

в страната

1.

Дончо Минчев Пачиков

2.

Стефан Божидаров Манов

3.

Камелия Любомирова Конакчиева

4.

Александър Йорданов Тодоров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3923-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения