Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3781-ПВР/НР
София, 14 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне броя и назначаване на секционните избирателни комисии на район „Младост“ в РИК в Двадесет и трети район – София

Постъпило е писмо с вх. № ПВР-15-74/13.10.2016 г. и вх. № ЧМИ-15-49/13.10.2016 г. от РИК в Двадесет и трети район – София, с приложени документи за назначаване съставите на секционните избирателни комисии.

Към писмото са приложени: протокол № 6 от 12.10.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София; решения № 24-ПВР/НР, № 25-ПВР/НР и № 26-ПВР/НР от 12.10.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София; предложение за съставите на СИК – 125 бр. и резервни членове – 2 екз.; копие от съобщение за проведените консултации; протокол № РМЛ16-РДВ91-27/30.09.2016 г. за проведените консултации, на които са присъствали представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, подписан без особено мнение и възражения от всички присъствали на консултациите, постигнато е било споразумение относно броя 5-членния състав на СИК, както и за квотното разпределение на ръководните длъжности в СИК; копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите; удостоверения за актуално правно състояние; списъци с предложенията, получени от ръководствата на партиите и коалициите.

След запознаване с преписката Централната избирателна комисия констатира следното:

С Решение № 3756-ПВР/НР от 08.10.2016 г. ЦИК в изпълнение на решение на Върховния административен съд е отменила решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, с което се определя броят на членовете на секционните избирателни комисии на територията на район „Младост“. С отменителното решение ЦИК е указала на РИК в Двадесет и трети район – София, при съобразяване на мотивите на решението да определи броя на членовете на секционните избирателни комисии.

Видно от протокол № 6 от 12.10.2016 г. от заседание на РИК в Двадесет и трети район – София, и представените към него решения № 24-ПВР/НР, № 25-ПВР/НР и № 26-ПВР/НР от 12.10.2016 г. са проведени гласувания по направени предложения за определяне, първо, на 7-членен състав на СИК, второ – на 5-членен състав на СИК. И по двете гласувания е постановено решение за отхвърляне, след което е подложено на гласуване третото решение за назначаване на поименния състав на СИК в резултат от проведените консултации. При това гласуване не е постигнато необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите и РИК е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че секциите на територията на район „Младост“ са с над 500 избиратели, въвеждане на задължителното гласуване, едновременното произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум и с цел осигуряване нормалното протичане на изборния процес, увеличи броя на членовете на СИК.

Централната избирателна комисия с протоколно решение от 14 октомври 2016 г. определи състава на секционните избирателни комисии на територията на район „Младост“ да бъде 7-членен. Със следващо протоколно решение от същата дата ЦИК реши да бъдат информирани парламентарно представените партии и коалиции за взетото решение и поканени да направят предложения за допълване съставите на СИК с още двама членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на район „Младост“ в РИК в Двадесет и трети район – София, от № 234615001 до № 234615125 включително, както следва:

 

СИК

Длъжност

Име, презиме, фамилия

234615001

Председател

Мая Арсова Бакалова

 

Заместник-председател

Румяна Маркова Хаджииванова

 

Секретар

Иванка Найденова Маринкова

 

Член

Милка Максимова Ангелова-Иванова

 

Член

Михаил Пенчев Пенев

 

Член

 

 

Член

 

234615002

Председател

Лилия Росенова Няголова

 

Заместник-председател

Анна Альошева Димитрова

 

Секретар

Владимир Кръстев Церовски

 

Член

Мимоза Стоянова Миланова

 

Член

Ирена Георгиева Малинова-Медарова

 

Член

 

 

Член

 

234615003

Председател

Георги Радославов Марков

 

Заместник-председател

Мариана Олегова Иванова

 

Секретар

Кристина Красимирова Иванова

 

Член

Стефан Йорданов Дабизов

 

Член

Кристина Георгиева Чошнова

 

Член

 

 

Член

 

234615004

Председател

Боян Тодоров Медаров

 

Заместник-председател

Антония Антониева Запрянова

 

Секретар

Лора Владимирова Владимирова

 

Член

Екатерина Георгиева Стаматова

 

Член

Йорданка Христова Петрунова

 

Член

 

 

Член

 

234615005

Председател

Тошо Тонев Тошев

 

Заместник-председател

Росица Александрова Николова

 

Секретар

Христина Иванова Бемберска

 

Член

Атанас Георгиев Величков

 

Член

Теменужка Иванова Цветанова

 

Член

 

 

Член

 

234615006

Председател

Албена Николова Тарапанова

 

Заместник-председател

Десислава Борисова Галева

 

Секретар

Мария Георгиева Георгиева

 

Член

Янка Иванова Георгиева

 

Член

Борислава Пейчева Пройчева

 

Член

 

 

Член

 

234615007

Председател

Андон Стоянов Михов

 

Заместник-председател

Николай Ненов Димитров

 

Секретар

Роза Желязкова Каменова

 

Член

Дарина Бойчева Драгиева

 

Член

Траяна Димитрова Бемберска

 

Член

 

 

Член

 

234615008

Председател

Здравка Кирилова Илиева

 

Заместник-председател

Павлина Вътева Вълкова

 

Секретар

Марийка Ангелова Костова

 

Член

Десислава Костова Иванова

 

Член

Любка Иванова Тодорова

 

Член

 

 

Член

 

234615009

Председател

Благовест Благоев Върбаков

 

Заместник-председател

Светослав Петров Галев

 

Секретар

Светослав Тошев Тошев

 

Член

Александър Викторов Георгиев

 

Член

Виолета Иванова Борисова

 

Член

 

 

Член

 

234615010

Председател

Иво Христов Тонев

 

Заместник-председател

Петко Стоянов Христов

 

Секретар

Маринка Димитрова Меразова

 

Член

Аня Иванова Данчева

 

Член

Анна Иванова Аргирова

 

Член

 

 

Член

 

234615011

Председател

Георги Венциславов Апостолов

 

Заместник-председател

Теодор Костадинов Мирчев

 

Секретар

Христина Тодорова Колева

 

Член

Нели Наскова Ангелова

 

Член

Вероника Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

Член

 

234615012

Председател

Юлиан Калчев Нинов

 

Заместник-председател

Васил Христов Андонов

 

Секретар

Мария Анатолиева Петкова

 

Член

Милена Тодорова Микова

 

Член

Божил Костадинов Митов

 

Член

 

 

Член

 

234615013

Председател

Нели Стоилова Иванова

 

Заместник-председател

Цветослав Тодоров Петров

 

Секретар

Росица Христова Илиева

 

Член

Таня Петрова Милкенска

 

Член

Любка Иванова Тодорова

 

Член

 

 

Член

 

234615014

Председател

Васил Иванов Котев

 

Заместник-председател

Антоанета Славеева Абрашева

 

Секретар

Камелия Благоева Върбакова-Беручашвили

 

Член

Соня Николова Каменова

 

Член

Дора Петрова Петрова

 

Член

 

 

Член

 

234615015

Председател

Славейка Дачева Христова

 

Заместник-председател

Светла Борисова Евтимова

 

Секретар

Любка Методиева Каменова

 

Член

Аня Александрова Топалова

 

Член

Светлана Петрова Стоянова

 

Член

 

 

Член

 

234615016

Председател

Евелина Венелинова Велчева

 

Заместник председател

Ирена Петкова Бучелска

 

Секретар

Адриана Николаева Комитова

 

Член

Маргарита Методиева Тодорова

 

Член

Антоанета Ромилова Георгиева

 

Член

 

 

Член

 

234615017

Председател

Станка Кирилова Узунова

 

Заместник председател

Лиляна Бориславова Пихурова

 

Секретар

Петя Георгиева Карова

 

Член

Катрин Любенова Пенева

 

Член

Офелия Иванова Велкова

 

Член

 

 

Член

 

234615018

Председател

Юлия Найденова Сайменова

 

Заместник-председател

Иван Петров Атанасов

 

Секретар

Петя Георгиева Петрова

 

Член

ДаниелаБорисова Стоичкова

 

Член

Галя Аспарухова Богданова

 

Член

 

 

Член

 

234615019

Председател

Радко Иванов Джамбазов

 

Заместник председател

Силвия Симеонова Иванова

 

Секретар

Юрий Иванов Дамянов

 

Член

Георги Борисов Георгиев

 

Член

Людмил Христов Здравков

 

Член

 

 

Член

 

234615020

Председател

Илка Атанасова Димитрова

 

Заместник-председател

Динко Иванов Динев

 

Секретар

Божидар Чавдаров Бучелски

 

Член

Нора Тодорова Медникарова

 

Член

Мария Георгиева Ботева

 

Член

 

 

Член

 

234615021

Председател

Галия Никад Атанасова

 

Заместник-председател

Васил Христов Михайлов

 

Секретар

Тодорка Боянова Николова

 

Член

Маргарита Георгиева Трендафилова

 

Член

Алена Николова Ковачева

 

Член

 

 

Член

 

234615022

Председател

Елица Юриева Дамянова

 

Заместник-председател

Кирил Петков Петков

 

Секретар

Васил Анастасов Калев

 

Член

Диана Симеонова Петрова

 

Член

Биляна Людмилова Здравкова

 

Член

 

 

Член

 

234615023

Председател

Диана Йорданова Георгиева

 

Заместник-председател

Стойна Мановлова Станкова

 

Секретар

Валентина Данаилова Георгиева

 

Член

Чавдар Тодоров Бучелски

 

Член

Емил Митрофанов Ганчев

 

Член

 

 

Член

 

234615024

Председател

Йорданка Минчева Динева

 

Заместник-председател

Андрей Кирилов Димитров

 

Секретар

Мария Румянчева Върбанчева-Кръстева

 

Член

Атанас Стоянов Каньов

 

Член

Василка Димитрова Георгиева

 

Член

 

 

Член

 

234615025

Председател

Радослав Петров Иванов

 

Заместник-председател

Силвия Пелова Гочева

 

Секретар

Елена Стоянова Йовкова

 

Член

Антоанета Йорданова Антонова

 

Член

Роза Кирилова Кръстева

 

Член

 

 

Член

 

234615026

Председател

Меглена Любомирова Кръстева

 

Заместник-председател

Лилия Александрова Мутафчиева-Желева

 

Секретар

Йорданка Василева Костова

 

Член

Петър Радосветов Каменов

 

Член

Красимира Борисова Петрова

 

Член

 

 

Член

 

234615027

Председател

Елизабет Анатолиева Нинова

 

Заместник-председател

Мария Динова Белева

 

Секретар

Мария Христова Маринополска

 

Член

Росица Динева Христоскова

 

Член

Мила Георгиева Павлова

 

Член

 

 

Член

 

234615028

Председател

Мария Михайлова Михайлова-Генчева

 

Заместник-председател

Запрянка Иванова Гигова

 

Секретар

Стефко Атанасов Костов

 

Член

Валтерия Борисова Филева

 

Член

Йорданка Василева Павлова

 

Член

 

 

Член

 

234615029

Председател

Борислав Михайлов Борисов

 

Заместник-председател

Васил Мишо Микулаш

 

Секретар

Кремена Димитрова Митева

 

Член

Йордан Валентинов Колев

 

Член

Димитър Давидов Давидов

 

Член

 

 

Член

 

234615030

Председател

Розалина Йорданова Чупетловска

 

Заместник-председател

Виолета Симеонова Господинова

 

Секретар

Анна Димитрова Гуцина

 

Член

Елена Иванова Минчева

 

Член

Янка Аврамова Червенкова

 

Член

 

 

Член

 

234615031

Председател

Нина Смиленова Георгиева

 

Заместник-председател

Омар Махмуд Мехмуд Ели Ел Дарауиш

 

Секретар

Тошко Детелинов Тодоров

 

Член

Росен Петров Каменов

 

Член

Десислава Венциславова Панева

 

Член

 

 

Член

 

234615032

Председател

Весела Атанасова Памукова

 

Заместник-председател

Светлана Георгиева Рашева

 

Секретар

Соня Мартинова Сайменова

 

Член

Мария Петрова Гардакова

 

Член

Виолетка Видева Панайотова

 

Член

 

 

Член

 

234615033

Председател

Олга Георгиева Иванова

 

Заместник-председател

Елианна Стоянова Младенова

 

Секретар

Лъчезар Михайлов Вълчев

 

Член

Дафинка Ангелова Зашева

 

Член

Петър Николов Павлов

 

Член

 

 

Член

 

234615034

Председател

Стефка Николова Казакова

 

Заместник-председател

Атанас Бисеров Миланов

 

Секретар

Милена Мартинова Сайменова

 

Член

Васил Ангелов Павлов

 

Член

Валентина Стоянова Спасенова

 

Член

 

 

Член

 

234615035

Председател

Владимир Йорданов Котев

 

Заместник-председател

Мариан Иванов Маджарски

 

Секретар

Светлана Денчева Стойнева - Пенева

 

Член

Десислава Георгиева Георгиева

 

Член

Маргарита Георгиева Манджукова

 

Член

 

 

Член

 

234615036

Председател

Мариана Стойнева Герджикова

 

Заместник-председател

Боян Пламенов Байчев

 

Секретар

Цвета Борисова Алексиева

 

Член

Симеон Йорданов Свиленов

 

Член

Галена Димитрова Веселинова

 

Член

 

 

Член

 

234615037

Председател

Теодора Миткова Панагонова

 

Заместник-председател

Таня Тодорова Мешкова

 

Секретар

Гина Димитрова Катина

 

Член

Милка Григорова Стоянова

 

Член

Петрана Бонева Атанасова

 

Член

 

 

Член

 

234615038

Председател

Елена Василева Неделчева

 

Заместник-председател

Геновева Георгиева Титева

 

Секретар

Виктория Ернестова Георгиева

 

Член

Нина Илиева Цалова

 

Член

Мария Иванова Белчева

 

Член

 

 

Член

 

234615039

Председател

Петко Найденов Йончев

 

Заместник-председател

Цветанка Славчова Паничарова

 

Секретар

Атанас Йорданов Катин

 

Член

Йорданка Стойнева Паунова

 

Член

Весела Атанасова Тилева

 

Член

 

 

Член

 

234615040

Председател

Александър Димитров Славов

 

Заместник-председател

Роза Кирилова Иванова

 

Секретар

Кирил Велинов Стефчев

 

Член

Веселина Желязкова Георгиева

 

Член

Момчил Чавдаров Антонов

 

Член

 

 

Член

 

234615041

Председател

Райна Радкова Войкова

 

Заместник-председател

Георги Динев Желев

 

Секретар

Петрунка Борисова Стефчева

 

Член

Трънка Ангелова Спиридонова

 

Член

Красимир Ганчов Писков

 

Член

 

 

Член

 

234615042

Председател

Соня Илиева Йорданова

 

Заместник-председател

Гергана Влади Стерянова

 

Секретар

Галя Иванова Иванова

 

Член

Митко Тодоров Панагонов

 

Член

Павлина Донкова Дамова

 

Член

 

 

Член

 

234615043

Председател

Роза Костова Райнова

 

Заместник-председател

Виктор Гаврилов Гогин

 

Секретар

Йонка Иванова Мартинова

 

Член

Цветина Стефанова Цалова

 

Член

Гинка Стойкова Велинова

 

Член

 

 

Член

 

234615044

Председател

Цветанка Младенова Бръснарова

 

Заместник-председател

Параскева Георгиева Костова

 

Секретар

Кина Христова Панагонова

 

Член

Йордан Атанасов Катин

 

Член

Евгения Стефанова Мартинова

 

Член

 

 

Член

 

234615045

Председател

Маргарита Николова Милушева

 

Заместник-председател

Лили Петрова Милошева

 

Секретар

Лиляна Асенова Тодорова

 

Член

Цветанка Савова Каракашева

 

Член

Янка Иванова Шакина - Църнева

 

Член

 

 

Член

 

234615046

Председател

Марияна Тодорова Панталеева

 

Заместник-председател

Елица Илиева Маринова

 

Секретар

Христо Петков Петков

 

Член

Кристиан Ваньов Божинов

 

Член

Гиздава Димитрова Георгиева

 

Член

 

 

Член

 

234615047

Председател

Йонка Петкова Василева

 

Заместник-председател

Благой Иванов Гаджев

 

Секретар

Станислав Кунчев Дешев

 

Член

Стела Петрова Маринова

 

Член

Светла Христова Дилова

 

Член

 

 

Член

 

234615048

Председател

Христо Петров Попов

 

Заместник-председател

Аделина Венциславова Дякова

 

Секретар

Атанас Стоянов Спиров

 

Член

Тянка Борисова Хаджигенова

 

Член

Борис Симеонов Миланов

 

Член

 

 

Член

 

234615049

Председател

Радослав Викторов Гогин

 

Заместник-председател

Добрин Йорданов Петров

 

Секретар

Ивета Донева Точева

 

Член

Траянка Янкова Асенова

 

Член

Цветослав Валентинов Владимиров

 

Член

 

 

Член

 

234615050

Председател

Юли Любенов Кантарджиев

 

Заместник-председател

Красимир Георгиев Каракушев

 

Секретар

Елена Вълкова Стоева

 

Член

Божидар Петков Меродийски

 

Член

Стефка Валентинова Христова

 

Член

 

 

Член

 

234615051

Председател

Даринка Тодорова Велчева

 

Заместник председател

Валентин Цветанов Янков

 

Секретар

Галя Илиева Комитова

 

Член

Джесика Асенова Велчева

 

Член

Милан Митков Краев

 

Член

 

 

Член

 

234615052

Председател

Николинка Иванова Ангелова

 

Заместник-председател

Стефан Иванов Стоянов

 

Секретар

Надя Милчева Минова

 

Член

Елена Цветкова Дойчинова

 

Член

Еленка Александрова Владимирова-Вълева

 

Член

 

 

Член

 

234615053

Председател

Мартина Венциславова Петрова 

 

Заместник-председател

Неделка Ненова Чолакова

 

Секретар

Ани Данаилова Куюмджиева

 

Член

Елена Владимирова Николова

 

Член

Васил Борисов Йорданов

 

Член

 

 

Член

 

234615054

Председател

Жасмина Иванова Манова

 

Заместник-председател

Антоанета Иванова Владимирова

 

Секретар

Мария Цветкова Цветкова

 

Член

Здравка Васкова Здравкова

 

Член

Валя Цветкова Дачева

 

Член

 

 

Член

 

234615055

Председател

Иляна Иванчова Иванова

 

Заместник-председател

Станка Ангелова Маврова-Велева

 

Секретар

Мария Стоянова Павлова

 

Член

Роза Костова Райнова

 

Член

Илица Маринова Цекова

 

Член

 

 

Член

 

234615056

Председател

Пламен Николов Иванов

 

Заместник-председател

Валентна Пенева Пенева

 

Секретар

Лилия Атанасова Асенова

 

Член

Мария Атанасова Стоева

 

Член

Катина Бойкова Спасова

 

Член

 

 

Член

 

234615057

Председател

Стефка Николаева Петкова

 

Заместник-председател

Богомил Янков Велев

 

Секретар

Антоан Георгиев Тодоров

 

Член

Надежда Михайлова Петранова

 

Член

Галина Иванова Тумбева

 

Член

 

 

Член

 

234615058

Председател

Валери Петров Милушев

 

Заместник-председател

Надка Петрова Димитрова

 

Секретар

Здравка Захариева Захариева

 

Член

Емилия Стойнева Даскалова

 

Член

Павлина Великова Керемидарова

 

Член

 

 

Член

 

234615059

Председател

Славка Дацова Тодорова

 

Заместник-председател

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

 

Секретар

Мая Атанасова Маринова

 

Член

Николай Димитров Димитров

 

Член

Емилия Анитонова Коларска

 

Член

 

 

Член

 

234615060

Председател

Мариела Петрова Иванова

 

Заместник-председател

Ана Александрова Карабунарова

 

Секретар

Роза Найденова Зарева

 

Член

Петя Ивайлова Стоянова

 

Член

Адриана Атанасова Недялкова

 

Член

 

 

Член

 

234615061

Председател

Мирелла Валентинова Маринова

 

Заместник-председател

Бойко Грозданов Спасов

 

Секретар

Зарко Ганчев Ганчев

 

Член

Петър Иванов Иванов

 

Член

Радиана Недкова Шопова

 

Член

 

 

Член

 

234615062

Председател

Албена Благоева Бобоцова

 

Заместник-председател

Стефан Петров Маринов

 

Секретар

Радослав Валентинов Маринов

 

Член

Ерик Джасеми Заргани

 

Член

Николинка Стефанова Стайкова

 

Член

 

 

Член

 

234615063

Председател

Радост Рачева Маринова

 

Заместник-председател

Леонид Антониев Алтъпармаков

 

Секретар

Мила Людмилова Илкова

 

Член

Мария Петрова Пантелеева

 

Член

Катя Тодорова Дончева

 

Член

 

 

Член

 

234615064

Председател

Красимира Стефанова Иванова

 

Заместник-председател

Цветан Миков Цанов

 

Секретар

Николай Александров Милев

 

Член

Ангелина Николова Кунова

 

Член

Албена Методиева Цанкова - Атанасова

 

Член

 

 

Член

 

234615065

Председател

Николина Асенова Керекова

 

Заместник-председател

Еленка Георгиева Божикова

 

Секретар

Стефка Пенчева Атанасова

 

Член

Траянка Янкова Асенова

 

Член

Гергана Красимирова Кирилова

 

Член

 

 

Член

 

234615066

Председател

Вера Константинова Кулишева

 

Заместник-председател

Иван Цветков Ганчев

 

Секретар

Кирил Георгиев Нанов

 

Член

Евелина Петрова Маркова

 

Член

Борислав Симеонов Аврамов

 

Член

 

 

Член

 

234615067

Председател

Соня Кирилова Нанова

 

Заместник-председател

Валери Петров Иванчев

 

Секретар

Стоилка Иванова Стоилова

 

Член

Петя Димитрова Вачкова

 

Член

Минчо Христов Минчев

 

Член

 

 

Член

 

234615068

Председател

Надежда Крумова Миладинова

 

Заместник-председател

Милена Гечева Деаничина

 

Секретар

Александър Николов Милев

 

Член

Снежана Методиева Стоичкова

 

Член

Надежда Недялкова Аркадиева

 

Член

 

 

Член

 

234615069

Председател

Станислав Георгиев Стоянов

 

Заместник-председател

Виолета Грозданова Каралеева

 

Секретар

Димитър Величков Томов

 

Член

Александра Радостинова Русева

 

Член

Снежана Тонева Иванова

 

Член

 

 

Член

 

234615070

Председател

Явор Василев Манов

 

Заместник-председател

Димитър Георгиев Илиев

 

Секретар

Виолетка Николова Павлова

 

Член

Анастасия Петрова Митрова

 

Член

Недко Митко Митев

 

Член

 

 

Член

 

234615071

Председател

Оличка Делчева Вълчева

 

Заместник-председател

Недялка Петкова Колева

 

Секретар

Ангел Бочев Съев

 

Член

Снежанка Колева Йорданова

 

Член

Мадлена Страхилова Атанасова

 

Член

 

 

Член

 

234615072

Председател

Йордан Емилов Стоименов

 

Заместник-председател

Георги Христов Пейчев

 

Секретар

Албена Стоилова Мутафчийска

 

Член

Ива Цветанова Накова

 

Член

Мариана Младенова Тунева

 

Член

 

 

Член

 

234615073

Председател

Мария Костадинова Георгиева

 

Заместник-председател

Елена Николова Ласкова

 

Секретар

Георги Георгиев Димитров

 

Член

Антонио Тодоров Минев

 

Член

Мария Василева Асенова

 

Член

 

 

Член

 

234615074

Председател

Валентина Статева Костова

 

Заместник-председател

Мария Димитрова Пейчева

 

Секретар

Петър Йорданов Георгиев

 

Член

София Стефанова Георгиева

 

Член

Весела Георгиева Пейчева

 

Член

 

 

Член

 

234615075

Председател

Пенка Цанева Ладжова

 

Заместник-председател

Лена Русева Томова

 

Секретар

Дочка Генева Гинева

 

Член

Таня Павлова Пенева

 

Член

Иван Александров Чукачев

 

Член

 

 

Член

 

234615076

Председател

Сашка Димитрова Кръстева

 

Заместник-председател

Камелия Коцева Конева

 

Секретар

Даниела Петрова Комитска

 

Член

Анжела Естатиева Джасеми Заргани

 

Член

Костадинка Тодорова Тодорова

 

Член

 

 

Член

 

234615077

Председател

Анжела Благова Соколова

 

Заместник-председател

Огнян Богданов Иванов

 

Секретар

Люба Гонева Анастасова

 

Член

Антанио Атанасов Ламбринов

 

Член

Янчо Кирилов Димитров

 

Член

 

 

Член

 

234615078

Председател

Габриела Василева Николова

 

Заместник-председател

Атанас Пламенов Петров

 

Секретар

Виолета Генчева Стоянова

 

Член

Галя Илиева Комитова

 

Член

Владия Борисова Янева

 

Член

 

 

Член

 

234615079

Председател

Ренета Тодорова Горанова

 

Заместник-председател

Иванка Илиева Христова

 

Секретар

Стоелка Иванова Стоилова

 

Член

Султана Петрова Георгиева

 

Член

Стефка Илиева Пойчева

 

Член

 

 

Член

 

234615080

Председател

Василка Борисова Илиева

 

Заместник-председател

Димо Иванов Куцидимов

 

Секретар

Мария Кръстева Иванова

 

Член

Лиляна Трайчева Петрова

 

Член

Калинка Чавдарова Георгиева

 

Член

 

 

Член

 

234615081

Председател

Йоланта Юриева Мишовска

 

Заместник-председател

Илия Иванов Колев

 

Секретар

Тошо Иванов Тошев

 

Член

Константина Красимирова Цветанова

 

Член

Катерина Димитрова Галева

 

Член

 

 

Член

 

234615082

Председател

Димитра Димитрова Воева

 

Заместник-председател

Даниела Драгомирова Ненова

 

Секретар

Руска Стоева Богданова

 

Член

Виктор Красимиров Николов

 

Член

Милена Симеонова Стефанова

 

Член

 

 

Член

 

234615083

Председател

Радина Александрова Чукачева

 

Заместник-председател

Анелия Петрова Дикова

 

Секретар

Ника Марио Николова

 

Член

Кирил Тодоров Кирилов

 

Член

Михаил Митков Митев

 

Член

 

 

Член

 

234615084

Председател

Йорданка Стоянова Кънинска

 

Заместник-председател

Станислав Руменов Парталин

 

Секретар

Никола Петров Марков

 

Член

Петър Йорданов Георгиев

 

Член

Станислава Иванова Недева

 

Член

 

 

Член

 

234615085

Председател

Иван Лалев Колев

 

Заместник-председател

Росица Малинова Кирилова

 

Секретар

Здравка Станкова Досева

 

Член

Александър Георгиев Георгиев

 

Член

Росица Пламенова Пойчева

 

Член

 

 

Член

 

234615086

Председател

Виктория Даринова Калайджиева

 

Заместник-председател

Екатерина Миланова Субева

 

Секретар

Иво Димитров Мечкарски

 

Член

Керанка Тодорова Дойнова

 

Член

Блажка Аспарухова Свиларска

 

Член

 

 

Член

 

234615087

Председател

Цвета Драгомирова Генова

 

Заместник-председател

Габриела Георгиева Христова

 

Секретар

Йордан Стоев Русев

 

Член

Божана Добрева Стойчкова

 

Член

Пламен Додев Пойчев

 

Член

 

 

Член

 

234615088

Председател

Стефан Николаев Стефанов

 

Заместник-председател

Живко Георгиев Хунев

 

Секретар

Зоя Милчова Стоянова

 

Член

Елена Маркова Тодорова

 

Член

Йордан Димитров Чучуков

 

Член

 

 

Член

 

234615089

Председател

Анита Симеонова Стефанова

 

Заместник-председател

Петър Николаев Костенски

 

Секретар

Магдалина Иванова Кикова

 

Член

Данчо Стоименов Стоянов

 

Член

Даяна Кирчова Йорданова

 

Член

 

 

Член

 

234615090

Председател

Георги Христов Йотов

 

Заместник-председател

Таня Димитрова Стефанова

 

Секретар

Димитрия Райчева Векилска

 

Член

София Димитрова Милтенова

 

Член

Антоанета Вълчева Кръстанова

 

Член

 

 

Член

 

234615091

Председател

Владимир Александров Григоров

 

Заместник-председател

Георги Михайлов Македонски

 

Секретар

Мерлина Руменова Генова

 

Член

Иван Георгиев Пейчев

 

Член

Дочка Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

Член

 

234615092

Председател

Елена Любомирова Захариева

 

Заместник-председател

Горица Любомирова Иванова

 

Секретар

Аладин Любомиров Ралчев

 

Член

Димитър Петков Димитров

 

Член

Лилия Красимирова Зарева

 

Член

 

 

Член

 

234615093

Председател

Юлия Ангелова Соколова

 

Заместник-председател

Мариета Георгиева Галева

 

Секретар

Владимир Атанасов Черешаров

 

Член

Цветелина Вергилчова Адамова

 

Член

Анна Георгиева Димева

 

Член

 

 

Член

 

234615094

Председател

Ирена Тодорова Черешарова

 

Заместник-председател

Емилия Асенова Манева

 

Секретар

Мария Петрова Гардакова

 

Член

Цени Велинова Йорданова

 

Член

Нели Асенова Василева

 

Член

 

 

Член

 

234615095

Председател

Пламен Асенов Лазаров

 

Заместник-председател

Наталия Владимирова Ангелова

 

Секретар

Панайот Косев Панайотов

 

Член

Борис Петров Гигов

 

Член

Стоян Николов Колев

 

Член

 

 

Член

 

234615096

Председател

Бонка Анева Лилова

 

Заместник-председател

Силвия Атанасова Бундова

 

Секретар

Веска Христова Тунева

 

Член

Луиза Василева Трендафилова

 

Член

Цветанка Христова Янакиева

 

Член

 

 

Член

 

234615097

Председател

Тодор Стефанов Тодоров

 

Заместник-председател

Даница Димитрова Димова

 

Секретар

Весела Симова Петрова

 

Член

Анка Михайлова Дървеняшка

 

Член

Антоанета Лалова Колева

 

Член

 

 

Член

 

234615098

Председател

Дора Петрова Неминска

 

Заместник-председател

Елица Момчилова Герчева

 

Секретар

Лиляна Тонева Терзиева

 

Член

Милчо Петров Иванов

 

Член

Мария Иванова Панева

 

Член

 

 

Член

 

234615099

Председател

Маня Манчева Иванова

 

Заместник-председател

Иванка Йорданова Ацарова

 

Секретар

Стоян Христов Благоев

 

Член

Борислава Кирчева Денчева

 

Член

Вангелия Живкова Генчева

 

Член

 

 

Член

 

234615100

Председател

Емилия Миткова Дончева

 

Заместник-председател

Стефка Петрова Стефанова

 

Секретар

Димитър Иванов Русинов

 

Член

Добрина Николова Клинкова

 

Член

Венцислав Веселинов Драгоев

 

Член

 

 

Член

 

234615101

Председател

Светла Цветанова Иванова

 

Заместник-председател

Теодор Стефанов Атанасов

 

Секретар

Радка Асенова Ковачева

 

Член

Катя Кирилова Кочева

 

Член

Аделина Василева Иванова-Василовска

 

Член

 

 

Член

 

234615102

Председател

Валентин Иванов Андреев

 

Заместник-председател

Яна Милчева Вълчева

 

Секретар

Миле Ненов

 

Член

Елена Димитрова Мулетарова

 

Член

Татяна Станева Калчева

 

Член

 

 

Член

 

234615103

Председател

Рени Любенова Велинова-Добриянова

 

Заместник-председател

Ирина Георгиева Костова

 

Секретар

Кирилка Илиева Христова

 

Член

Борислав Димитров Христов

 

Член

Фердинанд Василев Начев

 

Член

 

 

Член

 

234615104

Председател

Ирина Георгиева Гаврилова

 

Заместник-председател

Атанаска Георгиева Стефанова

 

Секретар

Цанко Пламенов Цанков

 

Член

Соня Благоева Петрова

 

Член

Катя Методиева Кръстева

 

Член

 

 

Член

 

234615105

Председател

Графка Николаева Еленкова

 

Заместник-председател

Цветомир Иванов Стоянов

 

Секретар

Сашка Илиева Зашева

 

Член

Радостинка Миткова Арнаудова

 

Член

Анета Александрова Вълчева

 

Член

 

 

Член

 

234615106

Председател

Лазар Борисов Борисов

 

Заместник-председател

Мая Ангелова Кътова

 

Секретар

Даниела Антонова Зашева

 

Член

Румяна Кънева Христова

 

Член

Иван Атанасов Кръстев

 

Член

 

 

Член

 

234615107

Председател

Валентин Рафаел Таджер

 

Заместник-председател

Валентина Йорданова Колчева

 

Секретар

Мирослав Илиев Илиев

 

Член

Николай Владимиров Боров

 

Член

Тодор Димитров Масларски

 

Член

 

 

Член

 

234615108

Председател

Гергана Кънева Борисова Панантониу

 

Заместник-председател

Цветослава Кънчева Цветанова

 

Секретар

Снежанка Седефчова Николова

 

Член

Кристина Мартиянова Гърдиева

 

Член

Виолетка Найденова Величкова

 

Член

 

 

Член

 

234615109

Председател

Рени Димитрова Чавдарска

 

Заместник-председател

Светла Петрова Паунова

 

Секретар

Даниел Тодоров Гроздев

 

Член

Зоя Александрова Владимирова

 

Член

Гинка Александрова Тодорова

 

Член

 

 

Член

 

234615110

Председател

Иванка Крумова Василева

 

Заместник-председател

Боян Белинов Цветанов

 

Секретар

Ваня Николаева Генова

 

Член

Ивайло Николов Казаков

 

Член

Иван Вутов Лилов

 

Член

 

 

Член

 

234615111

Председател

Любка Бориславова Кирова

 

Заместник-председател

Таня Пламенова Петрова

 

Секретар

Васил Димитров Кацарски

 

Член

Галина Николова Йорданова

 

Член

Любимка Найденова Кузева

 

Член

 

 

Член

 

234615112

Председател

Светослав Огнянов Виаски

 

Заместник-председател

Мариана Георгиева Парталина

 

Секретар

Иван Стоянов Николов

 

Член

Ивелина Ивайлова Иванова

 

Член

Христина Иванова Александрова

 

Член

 

 

Член

 

234615113

Председател

Катерина Иванова Николова-Стоянова

 

Заместник-председател

Теодора Владимирова Митина

 

Секретар

Елисавета Петрова Стоичкова

 

Член

Радка Емилова Щерева

 

Член

Виолета Василева Петкова

 

Член

 

 

Член

 

234615114

Председател

Людмила Бориславова Иванова

 

Заместник-председател

Живко Димитров Желев

 

Секретар

Божидар Герасимов Иванов

 

Член

Мариета Петрова Христова

 

Член

Христо Константинов Христов

 

Член

 

 

Член

 

234615115

Председател

Илияна Христова Джорджилова

 

Заместник-председател

Златка Петрова Стоянова

 

Секретар

Светослав Николаев Андонов

 

Член

Емилия Кръстева Митрева

 

Член

Ружа Иванова Петрова- Шуманова

 

Член

 

 

Член

 

234615116

Председател

Марияна Стефанова Гугова

 

Заместник-председател

Валентина Петрова Колева

 

Секретар

Калина Кирилова Димитрова

 

Член

Агница Илиева Шиякова

 

Член

Кирчо Велинов Герчев

 

Член

 

 

Член

 

234615117

Председател

Лилия Димитрова Джикова

 

Заместник-председател

Атанас Владимиров Йосифов

 

Секретар

Маргарита Михайлова Илиева

 

Член

Цветелина Атанасова Генева

 

Член

Татяна Асенова Тракалджийска

 

Член

 

 

Член

 

234615118

Председател

Катерина Лукас Панантониу

 

Заместник-председател

Румяна Йорданова Борисова

 

Секретар

Павел Руменов Божичков

 

Член

Винет Шабанова Сюлейманова

 

Член

Лазар Апостолов Илиев

 

Член

 

 

Член

 

234615119

Председател

Елица Стефчова Иванова

 

Заместник-председател

Tаня Цветанова Вилхемова

 

Секретар

Парашкева Николова Давидова

 

Член

Иван Братоев Братоев

 

Член

Йордан Иванов Стефанов

 

Член

 

 

Член

 

234615120

Председател

Фади Ахмет Салем

 

Заместник-председател

Таня Христова Драгнева

 

Секретар

Людмил Георгиев Костов

 

Член

Моника Николаева Караджинова

 

Член

Елена Георгиева Касърова

 

Член

 

 

Член

 

234615121

Председател

Георги Радков Христов

 

Заместник-председател

Цонка Георгиева Банчева

 

Секретар

Божидар Пламенов Георгиев

 

Член

Маргарита Иванова Борисова

 

Член

Мария Андреева Гуджунова

 

Член

 

 

Член

 

234615122

Председател

Маргарита Митова Герчова

 

Заместник-председател

Едуард Ангелов Стоименов

 

Секретар

Християн Венциславов Иванов

 

Член

Християна Георгиева Костова

 

Член

Антоанета Димитрова Кюркчийска

 

Член

 

 

Член

 

234615123

Председател

Maртин Венциславов Иванов

 

Заместник-председател

Атанас Георгиев Харизанов

 

Секретар

Малрена Красимирова Павлова

 

Член

Емилия Стоянова Бонева

 

Член

Петя Цветанова Братоева

 

Член

 

 

Член

 

234615124

Председател

Симона Георгиева Михова

 

Заместник-председател

Тодор Ангелов Иванов

 

Секретар

Елена Александрова Кленовска

 

Член

Светлана Петрова Полеганова

 

Член

Радослав Ценков Иванов

 

Член

 

 

Член

 

234615125

Председател

Сашка Томова Томова

 

Заместник-председател

Ива Цветанова Накова

 

Секретар

Даниела Александрова Иванова

 

Член

Албена Иванова Димитрова

 

Член

Мартина Владимирова Банчева

 

Член

 

 

Член

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3891-ПВР/НР/МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения