Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3891-ПВР/НР/МИ
София, 29 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3781-ПВР/НР от 14 октомври 2016 г. относно определяне броя и назначаване на секционните избирателни комисии на район „Младост“, Столична община, в РИК в Двадесет и трети район – София

На основание § 5 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.) и като взе предвид, че секциите на територията на район „Младост“, Столична община, са с над 500 избиратели, Централната избирателна комисия приема, че следва да измени свое Решение № 3781-ПВР/НР на ЦИК и да определи 9-членен състав на 125 секционни избирателни комисии.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 48, чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс, § 5 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 3781-ПВР/НР от 14 октомври 2016 г. на ЦИК в частта относно 7-членния състав на 125 секционни избирателни комисии в район „Младост“, Столична община, като определя 9-членен състав.

ПРИЕМА квотното разпределение на числения състав на секционните избирателни комисии по парламентарно представени партии и коалиции за допълване, съгласно приложението.

УВЕДОМЯВА парламентарно представените партии и коалиции в срок до 12,30 ч. на 31 октомври 2016 г. да направят предложения до РИК в Двадесет и трети район – София, за допълване съставите на 125 секционни избирателни комисии в район „Младост“, Столична община, съгласно приложението.

ВРЪЩА преписката с вх. № ПВР-15-74/13.10.2016 г. в цялост на РИК в Двадесет и трети район – София, за допълване на поименния състав на 125 секционни избирателни комисии в район „Младост“, Столична община, ведно с направените предложения на политическите партии и коалиции, постъпили в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3781-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения