Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3745-МИ/НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1072/05.10.2016 г. от ОИК – Сунгурларе, подписано от зам.-председателя на ОИК Аспарух Петров, с което ни уведомява, че на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК на назначената с Решение № 1620-МИ/НР от 30 август 2015 г. Дженка Денева Малинова – член на ОИК, правомощията са предсрочно прекратени.

Към писмото е приложено препис-извлечение от акт за смърт № 0021 от 23.07.2016 г., издаден от община Сунгурларе, област Бургас, на члена на ОИК – Сунгурларе Дженка Денева Малинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Дженка Денева Малинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения