Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3177-ЕП/НС
София, 26 април 2024 г.

ОТНОСНО: постъпило заявление от партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ с искане за промяна на заявеният начин на изписване наименованието на партията в бюлетините за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Със свое Решение № 3164-ЕП/НС от 24 април 2024 г. Централната избирателна комисия е регистрирала партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Съгласно първоначално заявеното, наименованието в бюлетините на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ е по следния начин: Зелено движение.

Със свое заявление вх. № ЦИК-ЕПНС-09-198/26.04.2024 г., подписано от представляващите партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ Тома Белев и Даниела Божинова, заявителите правят уточнение, че са допуснали техническа грешка при попълване на заявление-приложение № 40-ЕП/НС от изборните книжа в частта, в която в изпълнение на задължението си по чл. 133 ал. 2 т. 2 ИК са заявили начина, по който да бъде изписано наименованието на партията в бюлетината. Посочват изрично, че желаят изписването на наименованието в бюлетините да е: ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ. Молят Централната избирателна комисия да измени диспозитива на Решение 3164-ЕП/НС от 24.04.2024 г. в частта, в която е определен начинът на изписване на наименованието на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ в бюлетините за двата вида избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, ал. 2 т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 3164-ЕП/НС от 24.04.2024 г., в частта, с която наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор е определена съгласно първоначално посоченото от заявителя, а именно: Зелено движение, като постановява:

Наименованието на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ в бюлетините за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. е:                      ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

В останалата си част Решение № 3164-ЕП/НС от 24.04.2024 г. остава без промяна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

3164-ЕП/НС/

Календар

Решения