Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3380-МИ/НР
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балчик

С вх. № МИ-10-66 от 16.08.2016 г. е постъпило писмо от упълномощения представител на коалиция „БСП лява България“ за община Балчик, област Добрич, в което се прилагат заявления от секретаря на ОИК – Балчик Димитрин Иванов Димитров и от члена на ОИК – Балчик Станислава Атанасова Митева да бъдат прекратени пълномощията им като секретар и член на ОИК – Балчик, област Добрич, от квотата на коалиция „БСП лява България“ поради несъвместимост, съответно по лични причини. В писмото има предложение на тяхно място да бъдат назначени съответно за секретар Илияна Николаева Илиева и за член Галина Славкова Тодорова.

Приложени са пълномощно на представляващия коалиция „БСП лява България“, декларации от лицата по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломите за висше образование на Илияна Николаева Илиева и Галина Славкова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Балчик, област Добрич, Димитрин Иванов Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Балчик, област Добрич, Станислава Атанасова Митева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Балчик, област Добрич, Галина Славкова Тодорова, ЕГН …

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Балчик, област Добрич, Илияна Николаева Василева, ЕГН …

На новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3400-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения