Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3400-МИ/НР
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г.

Допусната е техническа грешка в мотивите на Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като предложенията за секретар и за член на ОИК – Балчик са разменени. Предложението за секретар на ОИК – Балчик е за Галина Славкова Тодорова, а за член на ОИК – Балчик е за Илияна Николаева Илиева.

Допусната е техническа грешка и при изписване фамилията на Илияна Николаева Илиева в решението.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като в диспозитива текстът „Илияна Николова ВАСИЛЕВА“ да се чете „Илияна Николова ИЛИЕВА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3380-МИ/НР/

3408-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения