Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 298-ЕП
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на изискването
на чл. 183, ал. 2 ИК

С вх. № ЕП-20-237/10.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК от доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД.

Към сигнала е приложен на 1 брой електронен носител със запис на аудио-визуално съдържание, предоставено за разпространение на 9 май 2019 г. в програмата на телевизия „България 24“ на доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД, съдържащ излъчен репортаж на ПП „ВМРО-БНД“ - интервю с Ангел Джамбазки - кандидат за член на Европейския парламент в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в предаването „Твоят глас“ на радио „VOX“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на аудио-визуалния запис и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудио-визуалният материал, излъчен на 9 май 2019 г. от 12.43.44 ч. до 12.54.00 ч., безспорно има характер на предизборен агитационен материал. По време на излъчването му на екран тече надпис: „Ангел Джамбазки: Отиваме на тези избори с биография“. Същият материал не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

От извършената справка на страницата на телевизия „България 24“ се установява, че в секция „Избори за Европейски парламент“, подсекция „Договори за отразяване на предизборната кампания за Европейски парламент на 26 май 2019“, е публикуван договор за отразяване на предизборната кампания за Европейски парламент на 26 май 2019 г., сключен между ПП „ВМРО-БНД“, представлявана от председателя Красимир Каракачанов и „Вижън лаб“ ЕООД – гр. София, представлявано от управителя Мартин Христов Христов със срок на договора – „за срока на провеждане на предизборната кампания съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България, Изборния кодекс и Закона за радио и телевизия“.

Съгласно чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс „Всеки агитационен материал, съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информация заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание“.

По аргумент от разпоредбата на § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, доставчикът на медийна услуга носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга, както и за начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.

От представения аудио-визуален материал се установява, че по отношение на излъчения репортаж на 9 май 2019 г., в посочения по-горе времеви диапазон, доставчикът на медийна услуга „Вижън лаб“ ЕООД, който носи отговорност за излъчваното съдържание в програмите на телевизия „България 24“, не е изпълнил изискванията на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 2, чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК по отношение на „Вижън лаб“ ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София,  ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, представлявано от управителя Мартин Христов Христов, с ЕГН ……….., за излъчване на предизборен аудио-визуален материал по програмата на телевизия „България 24“ на 9 май 2019 г. от 12.43.44 ч. до 12.54.00 ч.– интервю с Ангел Джамбазки - кандидат за член на Европейския парламент в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БНД“, в предаването „Твоят глас“ на радио „VOX“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Мартин Христов Христов, с ЕГН …………… в качеството му на управител на „Вижън лаб“ ЕООД.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения