Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2943-МИ/НР
София, 19 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обезсилване на Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК

С Решение № 2926-МИ/НР от 9 ноември 2015 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на ОИК в община Брацигово, област Пазарджик, като на мястото на Йордан Петров Павлов – председател на комисията, е назначена Ганка Николова Рускова, досегашен член, а на мястото на Ганка Николова Рускова е назначен Веселин Емилов Богомилов от предложените резервни членове. Решението е постановено по повод предложение от упълномощен представител на партия ГЕРБ чрез община Брацигово с вх. № МИ-06-701/09.11.2015 г.

С вх. № МИ-15-1938 от 13.11.2015 г. на ЦИК предложението е постъпило повторно и е постановено Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК със същото съдържание по идентично искане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2936-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения