Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2936-МИ/НР
София, 17 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпило е заявление от Йордан Петров Павлов – председател на ОИК – Брацигово, с вх. № МИ-15-1938/13.11.2015 г. на ЦИК да бъде освободен от заеманата длъжност, поради назначаването му за заместник-кмет на община Брацигово.

Към заявлението е приложено предложение от ПП ГЕРБ, подписано от Петко Петков, упълномощен представител на партията, на мястото на Йордан Петров Павлов да бъде назначена Ганка Николова Рускова, досегашен член на комисията, а на мястото на Ганка Николова Рускова да бъде назначен Веселин Емилов Богомилов – предложен като резервен член. Приложени са и 2 бр. пълномощни.

В административната преписка по назначаването на ОИК – Брацигово, се съдържат в оригинал декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, както и копия от дипломите за завършено висше образование на Ганка Николова Рускова и Веселин Емилов Богомилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Йордан Петров Павлов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Ганка Николова Рускова, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Веселин Емилов Богомилов, ЕГН …, от резервния състав.

На назначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2943-МИ/НР/

Календар

Решения