Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2810-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Петров Иванов – упълномощен представител на БСП, срещу решение № 127-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1507 от 22.10.2015 г. чрез ОИК – Ружинци, до Централната избирателна комисия от Иван Петров Иванов – упълномощен представител на БСП, срещу решение № 127-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, с което е приета жалбата му от 20.10.2015 г. за неоснователна.

С комплектуваната от ОИК – Ружинци, преписка са представени: първоначалната жалба от Иван Петров Иванов; протокол № 15 от заседание на ОИК – Ружинци от 20.10.2015 г.; решение № 127-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, с данни за обявяването на информационното табло и публикуването му.

В жалбата се твърди, че при постановяването на оспорваното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, излагат се твърдения за несвоевременно разгласяване на решенията на ОИК – Ружинци, както и че същите се взимат при условията на непрозрачност и системни нарушения на ИК. Направено е искане за отмяна на решението като недопустимо, незаконосъобразно и неправилно.

С решение № 127-МИ/НР от 20.10.2015 г. ОИК – Ружинци, е приела подадената жалба от Иван Петров Иванов за неоснователна.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, а разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Ружинци, Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е правилно и законосъобразно.

В първоначалната си жалба Иван Петров Иванов твърди, че Благой Гошов Славчев към 19.10.2015 г. не е встъпил в длъжност като член на ОИК, тъй като решението му за назначаване като член не е влязло в законна сила и следователно няма как да участва в разпределението на членовете си за отговорници за съответни секционни избирателни комисии.

Разпределянето на задълженията между членовете на ОИК е от организационно-технически характер, поради което решението, с което се извършва това разпределяне, не е необходимо да бъде взимано с номер и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК, доколкото решението е от организационно-технически характер, производството по неговото оспорване е недопустимо.

С Решение № 2604-МИ/НР от 15 октомври 2015 г. на ЦИК Благой Гошов Славчев е назначен за член на ОИК – Ружинци. Решението е публикувано на 15 октомври 2015 г. и е влязло в сила на 18 октомври 2015 г. Следователно към 19.10.2015 г., когато Благой Гошов Славчев е участвал в обучението на секционните избирателни комисии решението, с което същият е назначен, е влязло в сила. Неоснователни са оплакванията за съществени процесуални нарушения при взимане на оспореното решение. Към преписката е приложен протокол от проведеното заседание на 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци. В същия поименно са посочени присъствалите членове, както и поименно е посочено гласуването им. Протоколът е подписан от председател и секретар.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Петров Иванов – упълномощен представител на БСП, срещу решение № 127-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения