Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 276-ЕП
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-31 от 30.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 1101 (хиляда сто и едно) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1101 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

1

Злати Аспарухов Ангелов

2

Асен Стефанов Зайков

3

Андрей Йорданов Ангелов

4

Асен Асенов Йорданов

5

Ахмед Ахмед Ахмед

6

Сезгин Алиев Мутев

7

Атанас Юлиянов Ангелов

8

Иво Алексиев Борисов

9

Иван Исков Иванов

10

Андрей Самоилов Киров

11

Щерьо Михайлов Щерев

12

Марияна Красимирова Андреева

13

Георги Иванов Георгиев

14

Дойка Атанасова Асенова

15

Анка Асенова Заркова

16

Асен Зарков Асенов

17

Донка Йорданова Чапаева

18

Иван Христов Чапаев

19

Смаил Юсеин Асан

20

Фанка Асенова Митева

21

Йосиф Асенов Йосифов

22

Асен Йосифов Митев

23

Мария Русева Йорданова

24

Виолета Стоянова Йорданова

25

Живко Александров Митев

26

Стефка Йорданова Ангелова

27

Жемил Мемиш Салим

28

Дуду Салим Мемиш

29

Сами Жемил Мемиш

30

Илия Борисов Велев

31

Николина Стоянова Чачева

32

Руси Гатев Конаев

33

Митьо Ангелов Илиев

34

Галина Емилова Илиева

35

Анка Митева Василева

36

Светослав Галинов Огнянов

37

Наска Русева Божидарова

38

Филка Борисова Ангелова

39

Александър Митев Ангелов

40

Александър Велинов Солаков

41

Катя Ангелова Велева

42

Ангел Огнянов Ангелов

43

Асан Феим Хасан

44

Надка Кунцева Йорданова

45

Енчо Асенов Василев

46

Ганка Борисова Минчева

47

Руси Ангелов Русев

48

Роза Ангелова Ангелова

49

Колчо Йорданов Велев

50

Йордан Борисов Велев

51

Борис Йорданов Велев

52

Виолета Маринова Колева

53

Зинка Анкова Димитрова

54

Данчо Люцканов Русев

55

Даниела Данкова Люцканова

56

Мелиха Драганова Милкова

57

Иван Петров Минчев

58

Ангелина Емилова Минчева

59

Тинка Асенова Минчева

60

Пенка Янкова Костова

61

Стоян Огнянов Костов

62

Мехмед Смаил Мурад

63

Ерай Назиф Мехмед

64

Али Адем Нанач

65

Мустафа Мустафа Юсеин

66

Гюнай Ниязи Мехмед

67

Мехмед Реджеп Осман

68

Шериф Мехмед Фъртън

69

Небибе Ариф Осман

70

Смахан Али Осман

71

Стоян Димитров Стоянов

72

Димитър Стоянов Димитров

73

Демир Георгиев Димитров

74

Атче Джеват Чер

75

Василка Панчева Иванова

76

Асен Насков Атанасов

77

Иван Чавдаров Колев

78

Станислав Димов Славов

79

Теньо Тодоров Димов

80

Стефан Русев Христов

81

Ангел Юсеинов Мустафов

82

Габриела Иванова Тенева

83

Кремена Иванова Тенева

84

Диян Димчев Иванов

85

Георги Стефанов Пенев

86

Илияна Славова Иванова

87

Иван Георгиев Иванов

88

Динка Василева Николова

89

Жеко Пенев Жеков

90

Галя Стойкова Русева

91

Илхан Селяхтин Рашид

92

Мюмюне Мюмюнали Дурмуш

93

Гюлбахар Рамадан Дурмуш

94

Йоанна Георгиева Димитрова

95

Илияна Николова Желязкова

96

Живко Ангелов Жеков

97

Тодор Тенев Димов

98

Димитър Иванов Димитров

99

Димо Александров Георгиев

100

Калин Ганчев Георгиев

101

Йордан Митков Славов

102

Красимир Анев Анев

103

Ирина Славова Ганчева

104

Стефан Франциско Меранда

105

Слави Асенов Калчев

106

Мима Миткова Мерджанова

107

Стефан Асенов Бонев

108

Минка Стоянова Жекова

109

Митко Стефанов Йорданов

110

Емилия Асенова Гайдаджиева

111

Недялко Живков Зюмбюлев

112

Димитър Демирев Велев

113

Мишо Митков Михайлов

114

Хасан Шабан Расим

115

Вели Емиров Ибрямов

116

Петър Захариев Ангелов

117

Слави Красимиров Дойчев

118

Асен Панчев Ангелов

119

Христина Асенова Чулова

120

Йълмаз Вейсал Юмер

121

Слави Красимиров Славов

122

Митко Димитров Зюмбюлев

123

Демир Славов Илиев

124

Недко Йорданов Георгиев

125

Катя Минчева Кирова

126

Стоян Господинов Зюбюлев

127

Кирил Славов Илиев

128

Георги Иванов Георгиев

129

Павлина Петрова Генова

130

Асен Асенов Иванов

131

Дунай Калчев Сеферов

132

Слави Радичков Михайлов

133

Слави Колев Танев

134

Емил Иванов Емилов

135

Тодор Таков Йорданов

136

Снежана Кирилова Иванова     

137

Тако Йорданов Благоев            

138

Капка Петрова Благоева           

139

Крум Бориславов Славчев       

140

Ема Кирилова Иванова             

141

Георги Славчев Цветков            

142

Йордан Таков Йорданов            

143

Витка Валентинова Ангелова    

144

Стойна Огнянова Аначковаа     

145

Борислав Николаев Богданов    

146

Йоана Андреева Василева         

147

Сали Мехмедов Табаков

148

Джемиле Захирова Табакова

149

Мехмед Митхат Табаков

150

Имрян Кадир Хюсеин

151

Юмер Екремов Юмеров

152

Бахисе Якуб Осман

153

Хюсеин Юмер Чолак

154

Семиха Халил Насуф

155

Мелиха Мурад Низам

156

Айсун Селим Хасан

157

Зинеб Исмаил Хасан

158

Тензиле Шабанова Ахмедова

159

Елвин Рейхан Басри

160

Михаил Миланов Стоянов

161

Симеон Мустафов Ахмедов

162

Емин Сабри Мустафа

163

Хайрула Юсуф Хюсеин

164

Хюсеин Ахмед Мустафа

165

Юсуф Хюсеин Халил

166

Ислям Исмаилов Ембиев

167

Галин Руменов Маринов

168

Муса Исмаил Мюмюн

179

Руфат Мустафа Емин

170

Емине Хюсеин Тасин

171

Ниязи Ердинч Ниязи

172

Али Билял Кямил

173

Илхан Мехмед Кемал

174

Мустафа Кабил Раим

175

Рейхан Кабил Раим

176

Динчар Алиосман Мустафа

177

Хюлия Орхан Садък

178

Назмие Алиева Халилова

179

Хабил Билгинов Хабилов

180

Денислав Кирилов Аврамов

181

Шенай Шенол Асан

182

Месут Ердинч Рушид

183

Зейнеб Исмаил Иляз

184

Джанер Метин Хакъ

185

Фигян Рафиева Рафиева

186

Неджиб Ремзиев Неджибов

187

Джемиле Екремова Салимова

188

Сейфула Шенол Асан

189

Наргис Дженгисова Шукриева

190

Aйсел Алиева Велиева

191

Насъф Аднан Осман

192

Тодорка Бочева Петрова

193

Октай Хюсеин Мехмед

194

Халил Яшаров Халилов

195

Исмаил Хасанов Хасанов

196

Йозджан Али Мехмед

197

Ема Василева Антонова

198

Джемиле Ахмед Али

199

Яница Христова Христова 

200

Хамиде Юмер Али

201

Денис Нермин Мухарем

202

Дуйгу Тезрин Мохарем

203

Исмаил Юсменов Исмаил

204

Нилгюн Бейхан Али

205

Ерсин Бехчет Ибрям

206

Деница Юлиева Иванова

207

Рефик Юмер Тепик

208

Селия Хюсеинова Неджибова

209

Адиле Сабриева Кямил

210

Орхан Юсуф Али

211

Тургут Исмет Мехмед

212

Сезгин Исмаил Алиосман

213

Сейхан Васвединов Реджебов

214

Исмаил Илмиев Алиосманов

215

Хасан Исмаил Хасан

216

Айсел Хасан Исмаил

217

Ерай Исмаил Илмиев

218

Илко Алексиев Асенов

219

Ахмет Мустафа Осман

220

Сава Ангелов Христов

221

Райко Алексиев Илиев

222

Мекерем Яуз Мазлъмова

223

Хюсеин Ахмедов Шакиров

224

Алекси Стефанов Стефанов

225

Искрен Мартинов Каракашев

226

Събин ВелиновКабакчиев

227

Генади Митков Киров

228

Александър Михайлов Стефанов

229

Добре Рачков Събев

230

Алиш Хюсейн Мехмед

231

Юлиян калоянов Христов

232

Яшар Райм Али

233

Красимир Стефанов  Маринов

234

Тефик Али  Мехмед

235

Мехмед Ахмедов Хюсеинов

236

Красимир Велинов Кабакчиев

237

Михаил Стротов Иванов

238

Сали Мустафа Исеин

239

Сашо Олегов Тодоров

240

Антон Иванов Иванков

241

Сали Яшаров Яшаров

242

Асен Миленов Демиров

243

Шайдин Хайридин Мустафа

244

Красимир Владимиров Янков

245

Юлиян Мартинов Кръстев

246

Феим Хюсеин Мехмед

247

Тодор Красимиров Александров

248

Кадир Мустафа Хасан

249

Сюлеиман Али Мехмед

250

Божидар Герасимов Ангелов

251

Мартин Страшимиров Йосифов

252

Жулиде Юмерова Хюсеинова

253

Шенай Нури Шабанова

254

Емел Османова Хасанова

255

Фатмегюл Алиева Исаева

256

Синан Адилов Дубаз

257

Силвия Александрова Михайлова

258

Aйнур Хюсеин Мурадаллъ

259

Ажда Бейтула Сертер

260

Бедрие Хамза Адем

261

Хюсеин Кадиров Хюсеинов

262

Севда Хюсеинова Лятифова

263

Неделчо Светославов Недев

264

Филиз Джелял Расим

265

Хабибе Херун Муса

266

Айлин Рейхан Бакир

267

Ширин Алиева Неджветова

268

Евгени Борисов Петров

269

Наджие Ахмед Хюсеин

270

Кадир Хюсеин Адем

271

Бирол Мехмедов Лятифов

272

Имрен Хасан Зейнунова

273

Керим Самиев Керимов

274

Халил Рахим Халил

275

Красимира Николова Николова

276

Айдън Мустафа Байрам

277

Корнелия Климентова Момирова

278

Ася Ивова Янковска

279

Рюстем Азис Мюмюн

280

Розалия Красимирова Кирилова

281

Михаил Стоянов Костадинов

282

Севджан Ислям Адем

283

Хюсние Бекир Керим

284

Ивайло Ангелов Петров

285

Ергюл Муталиб Неби

286

Габриела Минчева Михайлова

287

Милена Йорданова Колева

288

Айля Рубил Юсуф

289

Нермин Шенолова Хасанова

290

Ибрям Гюрджан Акиф

291

Сенай Ирфан Къратлъ

292

Зеррин Метинова Шуаибова

293

Мюлвер Мухарем Сюлейманова

294

Гюлшен Али Мехмедова

295

Кемал Салим Зекерия

296

Филис Ахмедова Зекерия

297

Емине Мехмедова Ибрахимова

298

Хюсеин Азис Юсуф

299

Тансер Мустафа Харун

300

Мергюл Али Яшар

301

Айше Гюрсел Хасан

302

Нехир Метинова Ибрахимова

303

Метин Ибрямов Назиф

304

Кремена Методиева Петрова

305

Калоян Иванов Методиев

306

Фийдес Закир Ибрямова

307

Петя Стоянова Ганчева

308

Иван Николов Ганчев

309

Милена Косева Маркова

310

Емине Хамзова Алиева

311

Кериме Ахмедова Ибрахимова

312

Бейдже Хюсеин Исмаил

313

Минка Костадинова Хаушилд

314

Стоян Костадинов Стоянов

315

Емел Себайдин Ахмед

316

Аслъ Метинова Азмиева

317

Елис Хидает Бейзат

318

Айше Хамид Ахмед

319

Денис Демиров Узунов

320

Гюнай Али Ибрям

321

Кадрие Нерсин Хасан

322

Кирил Станев Минчев

323

Розка Ангелова Минчева

324

Илиана Александрова Аспарухова

325

Джунеит Назифов Шишков

326

Алеко Тодоров Атанасов

327

Сашо Емилов Байрактаров

328

Страхил Василев Чакъров

329

Симеон Райков Чакъров

330

Алдин Иванов Стоянов

331

Кадир Идрам Али

332

Исмаил Ибрахим Али

333

Ангел Сашев Тодоров

334

Демир Иванов Граматиков

335

Сюлейман Исмет Сюлейман

336

Кемал Риза Джаферов

337

Кенан Исмаил Али

338

Симеон Асенов Чакъров

339

Христо Асенов Чакъров

340

Миладин Савов Балтаджиев

341

Мехмед Халил Халил

342

Фатме Салиева Яшарова

343

Юксел Исмаил Палаз

344

Елис Феритова Яшарова

345

Гюлвер Юмерова Юмер

346

Хатидже Юсеин Палаз

347

Недаа Бахридинова Османова

348

Ахмед Юнус Ахмед

349

Христина Костова Джамбазова

350

Илия Бойчев Илиев

351

Тодор Иванов Тодоров

352

Виолета Георгиева Тодорова

353

Ерол Исмаил Исмаил

354

Сабри Ахмед  Сабри

355

Ахмед Сабри Ахмед

356

Мийрем Исмаилхакъ Ахмед

357

Мариан Маленков Методиев

358

Фани Тихомирова Минкова

359

Миглена Тодорова Колева

360

Теодора Живкова Младенова

361

Айсел Орханова Исмаил

362

Синан Веждиев Велиев

363

Ерхан Дурханов Рашидов

364

Меям Айредин Идириз

365

Атче Осман Исмаилова

366

Исмаил Мехмед Исмаилов

367

Александър Драгомиров Радев

368

Виолета Маринова Радева

369

Кирил Дамянов Стоянов

370

Яни Вевселинов Йорданов

371

Николай Василев Атанасов

372

Иван Колев Андронов

373

Живко Стефанов Симеонов

374

Ангел Христов Демиров

375

Атанас Шидеров Ивелинов

376

Красимир Руменов Асенов

377

Михаил Василев Христов

378

Валентин Николаев Узунов

379

Радослав Желязков Христов

380

Желязко Михайлов Моканов

381

Колю Ангелов Михайлов

382

Желязко Живков Ангелов

383

Божидар Асенов Райков

384

Илко Желязков Христов

385

Васил Георгиев Калчев

386

Михаил Ангелов Христов

387

Валентин Янчев Андонов

388

Симеон Михайлов Христов

389

Мирослав Алеков Чернев

390

Страхил  Михайлов Михайлов

391

Стоян Алеков Маджаров

392

Исин Сюлиманов Желянов

393

Евгин Мюрселов Незиров

394

Айше Мехмед Кадир

395

Марияна Георгиева Пантелеева

396

Исмаил Назифов Сюлейманов

397

Васви Лютфи Кадир

398

Реджеб Осман Ахмед

399

Шефкет Муталиб Шевкет

400

Мехмед Кадир Мехмед

401

Динан Шюкриев Мехмедов

402

Еда Зия Юсуф

403

Тюркян Гюнай Сали

404

Айрие Ремзиева Ибрямова

405

Бертан Гюнгьор Рахим

406

Кадрие Исмет Мустафа

407

Теодора Георгиева Иванова

408

Кенан Исмет Хюсню

409

Серай Реджеб Нури

410

Исмаил Ахмед Кабак

411

Гюляй Фикриева Галибова

412

Йозлем Акдар Садкова

413

Алие Мехмед Осман

414

Нермин Гюрсел Чърак

415

Весиле Севджанова Мехмедова

416

Семра Ахмед Ахмед

417

Нежля Али Тасим

418

Танер Мухталиб Талиб

419

Муса Хасан Мехмед

420

Несибе Джелял Ахмедова

421

Шахин Ферхунов Шукриев

422

Елис Ердуханова Филизова

423

Ибрям Фаик Ибрям

424

Мелин Шенол Ахмед

425

Фатме Ахмед Тахир

426

Диляра Хасан Далоолу

427

Юсуф Айдън Юсуф

428

Денис Рахми Лютфи

429

Гюлвер Рахми Лютфи

430

Сезен Ибрям Рюстем

431

Нурген Нурсел Али

432

Мехмед Хюсеин Мехмед

433

Лейля Мустафова Изетова

434

Мелвин Ахмед Османджък

435

Сервин Сервет Пехливан

436

Алкин Мусирет Али

437

Айлин Юмер Кючюк

438

Мерал Неждет Джевдет

439

Айсел Халитова Алиева

440

Елгин Неджатин Якуб

441

Гюнтер Ридван Рамис

442

Ергюн Ертанов Халимов

443

Нуртен Мустафа Сакаллъ

444

Йелиз Ведат Сакаллъ

445

Нилгюн Шенол Тахсин

446

Сибел Неджатиева Демирова

447

Емел Елчинова Шерифова

448

Кадир Мехмед Кадир

449

Себахат Адем Иса

450

Севда Тамер Назиф

451

Илгюн Авджъ

452

Сонер Дженгис Абедин

453

Сузана Себастиянова Давидова

454

Ферди Ахмедов Велиев

455

Сузан Бехчет Руфат

456

Иса Йълмаз Иса

457

Елина Белчинова Алдинова

458

Денислав Емилиянов Каранфилов

459

Илкер Бюйюккайа

460

Фатме Меджитилова Фърговска

461

Севинч Бехчетова Мустафова

462

Севилджан Сертелова Ахмедова

463

Февзие Ерсин Мустафа

464

Айджан Сейфидин Лютфи

465

Юмгюсюм Хасанова Алимова

466

Сибел Орханова Кямилова

467

Атидже Шенолова Алиева

468

Мерт Симит

469

Снежана Павлова Хубенова

470

Деян Николов Нешев

471

Тюркян Ремзиева Салиева

472

Селма Челикел

473

Мустафа Ахмедов Капустрев

474

Хюсню Мехмедов Хайрединов

475

Мерт Мустафов Мехмедов

476

Седат Сюнмез

477

Октай Гюлер

478

Левент Паша

479

Ферхан Ферадова Муртазова

480

Есма Гюрселова Мендуева

481

Гюлфизе Ферид Бехчет

482

Зюляй Мехмедова Салимова

483

Дениз Ибрахимова Набилова

484

Иклеме Ердинч Османова

485

Улвия Ружди Ахмед

486

Емел Джаферова Мехмедова

487

Кенан Ахмедов Камберав

488

Аксел Ахмед Исмаил

489

Илкнур Ердинч Ахмедова

490

Бахтияр Юсеин Ахмед

491

Мюлюфер Мюмюн Аксой

492

Севим Ахмед Исмаил

493

Ресмие Исмаил Али

494

Алкин Джамалов Юсеинов

495

Мерлин Себайдинова Лятиф

496

Ани Николаева Стоянова

497

Наталия Емилова Стоянова

498

Айян Айдън Кадир

499

Фатме Ибрям Мехмед

500

Шенай Реджебова Османова

501

Тюркяр Джелил Халил

502

Севил Бурханова Мустафова

503

Емине Емин Мехмед

504

Айсел Найдин Тасин

505

Ажда Айдънова Бошнакова

506

Инджи Рюстем Неждетова

507

Айхан Ахмедова Сюлейманова

508

Невин Сабриева Кадир

509

Фаизе Реджеб Караибрям

510

Джанер Дженан Ахмед

511

Мюжгян Мехмедова Алиева

512

Айше Хасанова Краева

513

Жулиде Реджаил Мехмедова

514

Мустафа Шюкрю Кадир

515

Стойка Маринова Неделчева

516

Емел Исмаил Мехмедова

517

Исмаил Юсуф Ахмед

518

Ахмед Дурмушев Ахмедов

519

Ахмед Вели Ахмед

520

Асибе Зекриева Васвиева

521

Джанал Еюб Рустем

522

Бахтигюл Алиева Хасанова

523

Гюлсерян Зюлкюфова Арифова

524

Баисе Алейдинова Ахмедова

525

Рукшен Исмаил Осман

526

Нигяр Аптула Хюсеин

527

Силвия Минева Узунова

528

Минчо Христов Минчев

529

Неждет Селимов Зекерьов

530

Анелия Добрева Христова

531

Турхан Шабанов Юсеинов

532

Ангелина Минкова Стоянова

533

Николай Петков Стоянов

534

Мирослав Асенов Маринов

535

Гюлбахар Юнузова Мехмедова

536

Мерлин Сертелова Адилова

537

Никола Светлев Ангелов

538

Невин Рушенова Мустафова

539

Аспарух Стоянов Маринов

540

Мартин Маринов Савов

541

Емине Хюсеинова Шабанова

542

Сюлейман Сюлейманов Сюлейманов

543

Айше Асанова Асанова

544

Величка Йвкова Алексиева

545

Фазиля Аптраманова Саидова

546

Антоанета Сонева Ангелова

547

Силвия Асенова Симеонова

548

Махмуре Реджебова Ризова

549

Анета Младенова Граматикова

550

Пламена Манолова Маринова

551

Петю Николов Маринов

552

Сесил Елми Мемиш

553

Нуртен Фехмиева Бектешева

554

Алеф Йоскан Ахмед

555

Айсун Исметов Тефиков

556

Нергюл Елиман Алиосман

557

Мехмед Енвер Мехмед

558

Алисе Мехмедали Мехмед

559

Салих Мехмед Койнар

560

Шабан Шабанов Хаджиев

561

Ибрахим Мехмед Бошнак

562

Адем Адем Зърбаш

563

Ибрахим Ибрахим Хаджи

564

Джевджет Джевджет Шериф

565

Мустафа Мустафа Заим

566

Иса Ибраим Аян

567

Исмаил Исмаил Гюзум

568

Ахмед Юсеин Сакали

569

Ибрахим Ахмед Грошар

570

Реджеп Реджеп Мерсим

571

Мехмед Мехмед Мерсимов

572

Шекир Иса Аян

573

Реджеп Реджепов Цирев

574

Ибрахим Мустафа Велиша

575

Исмаил Иса Джинджи

576

Неджми Байрям Уруч

577

Юсеин Исмаил Кадри

578

Сълзица Исакова Балдева-Зърбаш

579

Орхан Ибрахим Кутя

580

Мустафа Уручов Беков

581

Румен Емилов Пашов

582

Виктор Росенов Чиликов

583

Чийдем Раифова Абдулова

584

Красимир Радославов Беков

585

Светла Иванова Бекова

586

Емилия Радославова Бекова

587

Ервин Радулов Адемов

588

Сергей Боянов Шабан

589

Иван Боянов Шабанов

590

Альоша Георгиев Стоянов

591

Богомил Йорданов Маркучев

592

Орлин Александров Сингартилиев

593

Илонка Красимирова Хаджиева

594

Огнян Албенов Сивов

595

Мустафа Ахмед Даракчи

596

Мехмед Мехмедали Реджеп

597

Красимир Радостинов Капсъзов

598

Манчо Манчев Панюков

599

Емил Смилянов Авдиков

600

Салих Хасан Бакал

601

Реджеп Ахмедов Алиев

602

Мурат Халил Адем

603

Халил Халил Адем

604

Осман Осман Кармази

605

Джевджет Руждиев Османов

606

Ружди Ибрахим Мазъл

607

Фикрет Фикретов Пачеджиев

608

Мустафа Аджар Узун

609

Изер Изеров Чаушев

610

Исмет Летифов Шенгов

611

Ибраим Ибраимов Мутишев

612

Ибрахим Ахмедов Зайков

613

Фикрет Мустафов Скендеров

614

Красимир Светославов Беков

615

Амит Вайтов Рамисов

616

Гюлхан Бейзат Летиф

617

Исуф Ибраимов Муслев

618

Ферат Ахмедов Бизьоков

619

Ибраим Мустафов Арпаджиев

620

Саит Смаилов Качериев

621

Мустафа Бекиров Геров

622

Мехмед Мехмедов Сираков

623

Ресим Ресим Улан

624

Ресим Мустафа Улан

625

Ахмед Ахмед Авдик

626

Али Мохаремов Хаджиев

627

Салиха Байрам Фръндева

628

Даниела Чавдарова Петрова

629

Юсеин Байремов Кьоров

630

Решиде Мехмед Острилска

631

Вахиде Байрам Осман

632

Решиде Асанова Джалилова

633

Салиха Мехмед  Дурльова

634

Зеривка Юсеин Иланска

635

Сайфа Мехмедова Кьорова

636

Хатидже Хюсеин Шабан

637

Ибрахим Сюлейман Айдаров

638

Десислава Момчилова Джемал

639

Билял Мустафа Хатип

640

Сайде Зикер Ишанина

641

Хасан Ахмед Хайрола

642

Мустафа Халил Планк

643

Риза Салих Коренарски

644

Рамадан Исмаил Рамадан

645

Салих Юсуф Илански

646

Муса Мустафа Мръкошов

647

Салих Мусов Манзурски

648

Юсуф Мустафа Вакльов

649

Джемиле Алиш Шибльова

650

Сайде Реджеп Муса

651

Сабри Салих Сирачки

652

Хава Мустафа Абдула

653

Юсуф Мехмед Юсуф

654

Муса Джемал Шарански

655

Аки Мехмед Геройски

656

Айше Юсеин Вейсал

657

Сабри Салих Шольов

658

Айше Мехмед Шольова

659

Сали Сюлейманов Даутев

660

Илкяр Ибрахим Неби

661

Десислав Димчев Чинарски

662

Валери Веженов Бекяров

663

Пирин Огнянов Бочуков

664

Светослав Алексиев Чавдаров

665

Ибраим Ибраимов Кокударев

666

Сейди Халилов Моллов

667

Джейхан Халилов Узунов

668

Халил Алиосманов Мейзинев

669

Зия Исмаилов Гегов

670

Рамиз Рамизов Метушев

671

Адиме Сабри Крълева

672

Салих Мехмед Качов

673

Али Мустафа Атип

674

Юсуф Хамди Жульов

675

Айше Камбер Мандрева

676

Мехмед Мустафов Джамбазки

677

Небие Юсаинова Караалиева

678

Исмаил Яхя Джембазки

679

Ибрахим Салих Юрук

680

Исмаил Ибрахим Исмаилов

681

Али Ахмед Али

682

Сабри Джемал Гагъм

683

Али Муса Гагъм

684

Реджеп Лютви Малунски

685

Муса Ибраимов Атипов

686

Али Ахмед Али

687

Ахмед Салихов Шольов

689

Али Муса Мусли

690

Мустафа Салих Пергьов

691

Хасан Салихов Лютов

692

Сабие Сабит Мустафа

693

Фатиме Ибрахимова Джембазка

694

Мехмедали Джемал Топчийски

695

Исмаил Джемал Юрук

696

Хасан Ибрахимов Юруков

697

Шемедин Ахмедов Бъсков

698

Емилия Юлиева Дунгьова

699

Атидже Исмаилова Реванска

700

Фатиме Мехмедова Шайгова

701

Мустафа Исмаил Атип

702

Муса Ибрахимов Пльосков

703

Ибрахим Усаинов Дурльов

704

Юсуф Сабитов Куньов

705

Али Мустафа Кавунски

706

Георги Димитров Маламов

707

Красимир Стойчев Мечев

708

Йордан Борисов Стоев

709

Капка Лъчезарова Андонова

710

Лъчезар Пешов Марков

711

Красимир Димитров Маринков

712

Валя Димитрова Костадинова

713

Ваня Ангелова Стаменова

714

Огнян Василев Стоичков

715

Петър Василев стоичков

716

Николай Василев Иванов

717

Любомир Димитров Асенов

718

Стефан Спасов Петров

719

Радослав Андреев Ванков

720

Райчо Андреев Димов

721

Йосиф Андреев Ванков

722

Мустафа Митков Асенов

723

Елма Методиева Георгиева

724

Емил Драганов Огнянов

725

Стефан Драганов Огнянов

726

Методи Драганов Огнянов

727

Драган Методиев Огнянов

728

Асен Боянов Йорданов

729

Ивайло Руменов Шабанов

730

Илиан Илиев Станоев

731

Живко Самуилов Димитров

732

Красимир Ивайлов Шабанов

733

Едуард Методиев Илиев

734

Емил Радоев Емилов

735

Светла Илианова Пенева

736

Иван Методиев Филипов

737

Рашко Алеандров Сашев

738

Димчо Емилов Емилов

739

Георги Петров Симеонов

740

Ефтим Неделков Методиев

741

Гюлка Калоянова Тодорова

742

Юлиана Мартинова Бакалова

743

Симеон Андреев Филипов

744

Божидар Бориславов Бакалов

745

Надя Юлиянова Бакалова

746

Джемал Йорданов Кирилов

747

Стоян Костадинов Стоянов

748

Христина Крумова Субашева

749

Любен Данаилов Емилов

750

Димитър Йорданов Иванов

751

Данаил Йорданов Иванов

752

Йордан Сашев Иванов

753

Живко Данаилов Емилов

754

Георги Данаилов Емилов

755

Бисер Емилов Кирилов

756

Пламен Василов Бъчваров

757

Йордан Димитров Петров

758

Валентин Атанасов Панайотов

759

Атанас Тодоров Трендафилов

760

Гергана Красимирова николова

761

Аделина Красимирова Николова

762

Неджими Фаиков Таиров

763

Сюлейман Юсеинов Усев

764

Ахмед Ибрахим Айваз

765

Асен Митков Таиров

766

Кемал Юсеин Ристем

767

Рамиз Юсеинов Смаилов

768

Юмер Мехмедов Шаматарев

769

Мехмед Ибраим Кичук

770

Мехмед Мехмедов Мусов

771

Алил Ибраимов Топов

772

Хюсеин Исмет Даил

773

Мустафа Мустафов Мименов

774

Мехмед Алиев Топлев

775

Ахмед Мустафов Каръщев

776

Георги Севдалинов Чаушев

777

Виолета Хубенова Маневска

778

Младен Ананиев Хаджиев

779

Надежда Бисерова Младенова

780

Румен Невенов Орачев

781

Али Алиев Арунов

782

Бистра Алекова Орачева

783

Стефан Ясенов Мандев

784

Фикрет Алиев Кисьов

785

Алеко Алипиев Поюков

786

Вайдин Ибраим Шишко

787

Ахмед Ахмед Метун

788

Славчо Северинов Дулев

789

Али Мехмедалиев Алибашов

790

Хасан Хасан Кочанли

791

Радослав Славеев Кълков

792

Ахмед Ибраимов Балабанов

793

Пламен Валентинов Бекташев

794

Наум Велинов Странджев

795

Ахмед Неби Доспатски

796

Валентин Наумов Странджев

797

Емил Илиянов Адамов

798

Насие Мустафова Роякова

799

Шерифетин Ресим Семерджи

800

Емин Еминов Мерчев

801

Алил Шеинов Бошнаков

802

Кемал Ахмедов Арифов

803

Севджана Ахмедова Ахмедова

804

Емил Радулов Яшиков

805

Рамадан Ахмедов Усев

806

Валентин Теофилов Стаменов

807

Георги Христов Карамфилков

808

Юлия Кирилова Димитрова

809

Асен Христов Димитров

810

Христо Асенов Димитров

811

Альоша Валентинов Димитров

812

Иларион Георгиев Астинов

813

Славчо Георгиев Милин

814

Елена Иванова Мундева

815

Славка Атанасова Райкова

816

Вергиния Бисерова Пиргова

817

Цветелина Миткова Тумбева

818

Георги Николаев Бонков

819

Цветанка Благоева Фарфарова

820

Димитър Славчов Тренчев

821

Трайчо Николов Терзиев

822

Сашка Йорданова Кашотова

823

Димитър Иванов Караилиев

824

Марин Георгиев Милин

825

Дарина Рефат Цикалова

826

Валентина Исмаилова Берберова

827

Елена Сирьожова Димитрова

828

Боряна Михайлова Николова

829

Методи Атанасов Маноилов

830

Емил Атанасов Маноилов

831

Славчо Георгиев Андреев

832

Елмира Атанасова Караилиева

833

Мехмед Джемалов Шемев

834

Альоша Борисов Генчев

835

Мехмед Зекрия Дервиш

836

Мария Стефанова Духова

837

Фатиме Мехмед Дервиш

838

Айше Али Дервиш

839

Юсуф Мехмед Хюсеин

840

Фатима Мехмед Аликова

841

Альоша Методи Генчев

842

Методи Емилов Зангов

843

Димитър Тодоров Стоилов

844

Аки Алиов Ревански

845

Румен Борисов Генчев

846

Фатиме Мустафова Аянска

847

Бонка Видова Радева

848

Юлиян Танев Енчев

849

Севдалина Емилова димитрова

850

Десислав Янков Стоянов

851

Рифат Гюнел Алид

852

Венцислав Янков Стоянов

853

Мустафа Джевдет Мустафа

854

Мехмед Ергин Амет

855

Амир Гюрсел Такавит

856

Илтер Илвабин Мехмед

857

Мустафа Юксел Али

858

Фатме Джелил Мустафа

859

Джансел Бирол Амди

860

Ертан Енгин Хасанов

861

Неше Ердинч Мустафа

862

Елсин Сали Амди

863

Райчо Петров Райчев

864

Митко Танев Енчев

865

Илхан Хасан Хюсеин

866

Севилен Али Раим

867

Аксел Байсел Исмаил

868

Мустафа Юсеин Мехмедали

869

Белгин Махмуд Карани

870

Алчин Неджати Ахмед

871

Исмаил Орхан Исмаил

872

Йозлем Исмаил Адем

873

Айджан Бирол Користова

874

Ертен Белгинова Анисова

875

Енгин Юмер Сами

876

Айсел Айридин Осман

877

Осман Али Осман

878

Нури Нуридин Мехмед

879

Георги Ангелов Демирев

880

Тодор Тодоров Славов

881

Айтен Исмет Кадир

882

Ферида Нежди Неджиб

883

Величка Каменова Славова

884

Семиха Мехмед Сами

885

Зюлфи Асан Рашит

886

Ивелин Миленов Илков

887

Нурсевен Исмет Кадир

888

Мирослав Миленов Николов

889

Севгин Исмаил Яшар

890

Осман Джеват Осман

891

Ажда Джевдет Медетова

892

Анелия Сашева Янкова

893

Тунай Сали Ибрям

894

Гюнял Сали Ибрям

895

Ренал Ридван Исмаил

896

Расим Гюрсел Расим

897

Илтен Юсеин Кулеш

898

Камелия Савова Илиева

899

Сезер Билгин Али

900

Танер Юмер Билял

901

Десислава Руменова Радева

902

Ангел Василев Ангелов

903

Танджу Мирол Нуредин

904

Назиф Джеват Мустафа

905

Теодора Николова Денева

906

Кадир Орхан Кадир

907

Митко Николов Митков

908

Юмюгюл Зия Хасан

909

Светослав Светланов Филипов

910

Джанер Джеват Мустафа

911

Валери Анреев Станчев

912

Мирослав Ивайлов Михайлов

913

Васко Георгиев Василев

914

Емил Светлев Радев

915

Стойо Севдалинов Стоев

916

Мирослав Ивелинов Митков

917

Димитър Ивелинов Митков

918

Доника Николова Михайлова

919

Мануел Емилов Йорданов

920

Милен Савов Илиев

921

Димитър Демирев Маринов

922

Венцислав Андреев Андреев

923

Атиш Юсеин Ибряим

924

Ибраил Юсеин Ибраим

925

Светослав Иванов Сашев

926

Галин Кирчев Костов

927

Варол Берол Ахмед

928

Юндер Недим Бейтула

929

Северин Сергеев Атанасов

930

Севгин Сабри Риза

931

Росица Стефанова Славова

932

Сибел Риза Кьосе

933

Сашо Илиев Асенов

934

Милен Росицов Еленков

935

Орхан Фикрет Яшар

936

Неше Нури Ешреф

937

Айля Юксел Реджеб

938

Месут Мустафа Сабит

939

Рафет Айридинов Алидов

940

Светослав Маринов Радев

941

Асан Шенол Осман

942

Кенан Джемайдин Сали

943

Енгин Нефтин Касим

944

Талят Ебазел Юмер

945

Бирсен Гюркан Шаиб

946

Семра Исмаил Ибрям

947

Назми Талиб Ахмед

948

Гьокхан Ерсел Ахмед

949

Синан Реджеб Ешреф

950

Емел Нуридин Касим

951

Бюрхан Джемил Илхан

952

Синан Сезгин Ахмед

953

Мехмед Джемил Илхан

954

Гьоксан Ридван Емдие

955

Ерсин Исмаил Сали

956

Танер Енал Адил

957

Айля Айнур Адил

958

Сурай Метин Вейсел

959

Емел Хюсеин Насъф

960

Айжан Ружди Абил

961

Фахри Бахри Ахмед

962

Седат Бейтула Дауд

963

Неждет Наджи Исмаил

964

Севиляй Селяйдин Осман

965

Рейхан Джемал Кадир

966

Гьокхан Бахри Махмуд

967

Неслихан Ерол Ахмед

968

Серчук Мудин Ибрям

969

Билимсер Бейнюл Кязим

970

Енан Али сали

971

Емрал Мехмедали Шукри

972

Фераим Халил Фераим

973

Неслихан Мустафа Мехмед

974

Сали Бейхан Сали

975

Айсел Ахмед  Мехмедали

976

Надде Али Юсеин

977

Джемиле Дженгиз Мюмюн

978

Аккъ Осман Ибрям

979

Февзия Рейхан Абил

980

Сали Бейджет Ибрам

981

Джелил Ведат Кямил

982

Исмаил Неджми Сали

983

Баръш Ниази Сабри

984

Ибрям Ружди Рубил

985

Ханъмсер Осман Асан

986

Ерхан Ерсел Ахмед

987

Сали Вадет Садък

988

Ебру Лютфи Халим

989

Стефка Димчева Илиева

990

Стилиян Вълчев Начев

991

Динчер Ебазел Юмер

992

Хаят Сезгин Мустафа

993

Алдин Ибрахим Исмаил

994

Исмаил Асан Исмаил

995

Севдалин Красимиров Стефанов

996

Виктор Гергов Насков

997

Тансер Илмиев Нуриев

998

Севим Ахмедова Хюсеинова

999

Мертол Мюджелибов Февзиев

1000

Неджати Алтер Сенаиф

1001

Ангел Севдалинов Ангелов

1002

Евтим Сашев Стоянов

1003

Елис Ремзиева Тефикова

1004

Джейхан Алиев Ахмедов

1005

Хюлия Тезджан Осман

1006

Ферди Назми Чакър

1007

Иван Ивайлов Христов

1008

Галина Максимова Маринова

1009

Бирджан Бениамин Халит

1010

Несрин Неджмедин Юмер

1011

Севгин Ахмет Сюлейман

1012

Айхан Карани Осман

1013

Трифон Атаносов Пенчев

1014

Селда Назим Мустан

1015

Галин Сашев Петков

1016

Денис Бирсен Асан

1017

Алкин Мехмед Осман

1018

Джансевер Юджел Емин

1019

Кенан Шенол Осман

1020

Юмит Юджел Юсеин

1021

Айдън Гюлтен Федаил

1022

Джошкун Шенол Шюкрю

1023

Зафер Билент Раим

1024

Джюлент Благовестов Колев

1025

Сребра Снежанова Иванова

1026

Наско Красимиров Маринов

1027

Айгюл Рами Самиев

1028

Билгин Енгин Хасан

1029

Денис Ангелов Асенов

1030

Джанет Сабриева Салиева

1031

Байрам Саами Сали

1032

Рефие Реджеб Амди

1033

София Антанова Михайлова

1034

Михрибан Икметова Кьсьова

1035

Валентин Георгиев Самуилов

1036

Мерал Шабанов Рамаданов

1037

Бюлент Сали Аптраман

1038

Гюнюл Севгин Ибраимова

1039

Севдалина Ангелова Стефанова

1040

Калин Емилов Алексиев

1041

Магдалена Колева Влаева

1042

Сузан Мехмед Раиф

1043

Амиде Махмудова Салиева

1044

Мюрфет Сезгин Яшар

1045

Южвел Неджиб Хаджесалиева

1046

Юзджан Севгин Алиев

1047

Адем Мехмед Мехмед

1048

Илгин Айдън Изетов

1049

Ерхан Селяхтин Исмаил

1050

Юмер Якуб Юмер

1051

Орхан Селяхтин Исмаил

1052

Мартин Росенов Ганев

1053

Сейхан Четин Юсеин

1054

Нертин Шенолов Шабанова

1055

Бюлент Билает Мехмедов

1056

Местан Адемов Адемов

1057

Севие Юнал Реджеб

1058

Андон Иванов Христов

1059

Севги Ертан Адемова

1060

Сибел Риза Сюлейманова

1061

Димитър Георгиев Христов

1062

Вълчан Светослав Петков

1063

Илиян Зюмбюлов Галинов

1064

Денис Салиев Азисов

1065

Валентин Ганчев Иванов

1066

Алеко Рошичев Росенов

1067

Стефан Димитров Борисов

1068

Елвин Енгин  Феми

1060

Николина Господинова Янкова

1070

Сение Юсменова Зекерия

1071

Александър Бисеров Стефанов

1072

Десислава Димитрова Радослявова

1073

Петър Делянов Петров

1074

Митко Димитров Димитров

1075

Георги Михайлов Георгиев

1076

Миглена Димитрова Атанасова

1077

Тоника Веселинова Георгиева

1078

Иван Димитров Русев

1079

Красимир Михайлов Арнаудов

1080

Илиян Демиров Андонов

1081

Георги Маринов Станчев

1082

Еленка Александрова Колева

1083

Александра Русева Далова

1084

Марин Кулев Георгиев

1085

Али Ибрям Байрам

1086

Желко Иванов Желязков

1087

Маргарита Стойчева Иванова

1088

Бисер Бисеров Маринов

1089

Пепа Бисерова Маринова

1090

Мартин Милев Петков

1091

Бисер Маринов Христов

1092

Димитър Йорданов Марчев

1093

Панайот Йорданов Атанасов

1094

Добрина Желева Колева

1095

Радка Великова Пенева

1096

Мариян Йорданов Маринов

1097

Иванка Пенева Великова

1098

Николай Милков Алдинов

1099

Димитър Емилов Митков

1100

Стоян Василев Георгиев

1101

Венета Методиева Георгиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Отказва регистрацията на следните лица от списъка поради повторяемост:

1. Тодор Тенев Димов

2. Ерджумент Амзов Алиев

3. Ерджюменд Амзов Илиев

4. Севдалин Алдинов Иванов

5. Атанас Миленов Иванов

6. Нурай ДСелвет Юсеин

7. Гюрсел Севгин Алид

8. Гюнел Мюстеджеб Ахмед

9. Нурхан Ведат Халив

10. Октай Осман Мехмед

11. Енис Селяйдин Шабан

12. Нурсевен Фаредин Адил

13. Елсин Едает Рашид

14. Никет Назиф Мустан

15. Илиян Илиев Младенов

16. Румен Иванов Алексиев

17. Теменужка Кирилова Панчева

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

513-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения