Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 25-ЕП
София, 28 март 2014 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 373, чл. 33, ал. 2 и 3, чл.109, чл. 217 - 220, чл. 232, 272, чл. 263, ал. 2 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Изборни помещения и кабини за гласуване

1. Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

2. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставят:

- табло, на което с едни и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети;

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х" или „V", поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Размерът и видът на таблата са определени с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК.

 

ІІ. Получаване на изборни книжа и материали

3. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице с протокол по образец.

4. На 24 май 2014 г. (деня преди изборния ден) ръководителите на дипломатическите и консулските представителства изпращат в ЦИК незабавно, но не по - късно от 24,00 часа местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали;

б) сканиран подписания протокол за предаване на списъка за гласуване.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а" и „б".

 

ІІІ. Изборен ден

5. Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Когато в 19,00 часа местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 часа местно време, но не по-късно от 20,00 часа местно време.

 

ІV. Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

6. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.

В случаите, когато паспортът или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на списъка за гласуване номера и датата на издаването му.

Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

След като избирателят положи подписа си в избирателния списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

 

V. Дописване на избиратели в изборния ден

7. Невключени в списъците за гласуване български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверение и декларация по образец, посочени в т. 6.

8. Секционната избирателна комисия вписва в списъка за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност - три имена, ЕГН,  номер и вид на документа за самоличност и постоянен адрес в Република България, след което избирателят се подписва в списъка за гласуване.

В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в Република България, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по т. 6.

9. Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия в списъка за гласуване, се подписва от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатва.

 

VІ. Получаване на копие от протокола

10. След приключване на изборния ден подписаният протокол с изборните резултати се копира в избирателната секция.

Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди изпращането му в Централната избирателна комисия.

Имената и единният граждански номер на лицата, получили копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

 

VІІ. Лица, които имат право да присъстват в изборния ден

11. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.

12. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват освен лицата по т. 11, кандидати, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да покани чуждестранни представители на средствата за масово осведомяване и официални представители на приемащата държава.

 

VІІІ. Жалби, сигнали, оспорвания

13. Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

14. Секционната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.

15. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ІХ. Обявяване на резултатите от гласуването

16. Секционната избирателна комисия обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол с изборните резултати, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

 

Х. Изпращане на резултатите от гласуването

17. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

а) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия;

б) сканиран екземпляр от избирателния списък за гласуване извън страната.

18. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 17 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определен с решение на комисията неин член.

19. Лицата по т. 17, съответно по т. 18, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 17.

 

ХІ. Опаковане, предаване и изпращане на изборни книжа и материали

20. След обявяване на изборните резултати членовете на СИК опаковат изборните книжа и материали в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител с приемо-предавателен протокол. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.

21. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката.

 

ХІІ. Съхраняване на изборните книжа и материали

22. Получените от ЦИК изборни книжа и материали се съхраняват до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България, след което се предават за архивиране в Централния държавен архив.

 

ХІІІ. Публикуване на условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната

23. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.

24. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

362-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения