Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2447-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „Граждани за Общината“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с Решение № 2223-МИ от 5 септември 2023 г. на ЦИК

 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление – Приложение № 27-МИ от изборните книжа за промяна в състава на коалиция „Граждани за Общината“, подписано от Георги Венелинов Георгиев – представляващ партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“. Със заявлението се иска напускане на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ от състава на коалиция „Граждани за Общината“. Коалицията е регистрирана с Решение № 2023-МИ от 5 септември 2023 г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

След промените съставът на коалиция „Граждани за Общината“ включва:

- партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“, представлявана от Георги Иванов Георгиев – председател;

- партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА, представлявана от Светозар Стоянов Съев – председател.

Във всички останали точки от решението за образуване на коалиция „Граждани за Общината“ не е настъпила промяна. Коалиция „Граждани за Общината“ и регистрацията й в ЦИК се запазва с Решение № 2223-МИ от 05.09.2023 г. за участие с общи листи в изборите за кметове на общини, за кметове на кметства и за общински съветници, произведени на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 3 и чл. 464, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА В СЪСТАВА на коалиция „Граждани за Общината“, регистрирана с Решение № 2223-МИ от 5 септември 2023 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“.

АНУЛИРА удостоверение № 1 от 5 септември 2023 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2223-МИ/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения