Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2223-МИ
София, 5 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Граждани за Общината“, подписано от Светозар Стоянов Съев, Иван Цветанов Павлов и Георги Венелинов Георгиев, представляващи коалицията, заведено под № 2 на 4 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“, издадено на 24.08.2023 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 3078/1990 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, издадено на 16.08.2023 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 831/2013 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, издадено на 07.08.2023 г. от СГС, VІ-4 състав по ф.д. № 377/2014 г.

4. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 3 бр.

5. Образци от печатите на съставните партии – 3 бр.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-551 от 31.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-527 от 17.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-481 от 07.08.2023 г. на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

9. Решение за образуване на коалиция „Граждани за Общината“ от 01.09.2023 г., подписано от представляващия партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ – Георги Иванов Георгиев, представляващия партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ – Георги Венелинов Георгиев, и представляващия партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ – Светозар Стоянов Съев.

10. Образци от подписите на представляващите коалицията Светозар Стоянов Съев, Иван Цветанов Павлов и Георги Венелинов Георгиев.

11. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3377 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

12. Банково удостоверение от 01.09.2023 г. от Банка ДСК - АД за актуална банкова сметка на името на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГВОРНОСТ И ИСТИНА“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „Граждани за Общината“.

13. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „Граждани за Общината“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „Граждани за Общината“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-12 от 5 септември 2023 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Граждани за Общината“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Граждани за Общината“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Граждани за Общината.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2447-МИ/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения