Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 237-ЕП
София, 24 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-11 от 17.04.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 28 март 2014 г. по ф.д. № 6605/2002 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на Галина Рангелова Асенова и на 23 (двадесет и три) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

№ Име, презиме, фамилия
1. Стоянка Иванова Балова
2. Галина Рангелова Асенова
3. Стефан Георгиев Георгиев
4. Николая Христова Кокарешкова
5. Станислав Димитров Димитров
6. Николай Димитров Димов
7. Марина Валентинова Иванова
8. Теодора Владимирова Тачева
9. Екатерина Валериева Гетова
10. Михаела Стоянова Демиревска
11. Николай Йорданов Белалов
12. Филипа Александрова Величкова
13. Цветина Иванова Иванова
14. Богомил Кулчев Баев
15. Стоян Йорданов Великов
16. Добринка Асенова Петрова
17. Христо Димитров Спасов
18. Велко Василев Василев
19. Любомир Андреев Андреев
20. Иван Ангелов Иванов
21. Васил Цветанов Стоянов
22. Александър Пламенов Стефанов
23. Костадин Марков Георгиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

526-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения