Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 526-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдатели от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

Постъпило е заявление вх. № ЕП-18-175 от 23.05.2014 г. от „Институт за социална интеграция", регистрирана с Решение № 237-ЕП от 24.04.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, с искане за заличаване на регистрирани с Решение № 237-ЕП от 24.04.2014 г. и Решение № 267-ЕП от 30.04.2014 г. на ЦИК наблюдатели на сдружение „Институт за социална интеграция".

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на регистрирани с Решение № 237-ЕП от 24.04.2014 г. и Решение № 267-ЕП от 30.04.2014 г. на ЦИК наблюдатели на „Институт за социална интеграция", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Цветина Иванова Иванова
2. Костадин Марков Георгиев
3. Тина Любомирова Тивчева
4. Милтяди Стефанов Симеонов
5. Любомир Димитров Петров
6. Даниел Цветанов Петров

 

Анулира издадените удостоверения.

УКАЗВА на сдружение „Институт за социална интеграция" да върне издаденото удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

237-ЕП/

267-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения