Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2184-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ивайло Александров Петров

Постъпило е заявление, заведено под № 9 от инициативен комитет от 21 лица в състав: Михаил Димитров Николов, Емилия Любенова Йонова, Симеон Георгиев Георгиев, Слав Цветанов Алексиев, Венцислав Станчов, Димитров, Георги Жоров Кузманов, Веселин Борисов Ангелов, Марта Красимирова Михайлова, Венелин Емилов Вълчев, Венцислав Чавдаров Гергов, Катерина Огнянова Кирилова, Петър Кирилов Кирилов, Владимир Красимиров Вълчев, Светослав Емилов Петров, Андрей Николаев Иванов, Мартин Стоянов Николов, Стоян Тодоров Младенов, Албена Каменова Стоянова, Димитър Каменов Цветков, Петър Атанасов Петров, Ивайло Александров Петров, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ивайло Александров Петров. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ" със следните съображения: „Не подкрепяме въвеждането на възможност за гласуване и дистанционно по електронен път в изборите и референдумите, защото няма гаранции за опазване на тайната на вота".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата на национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата на национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработват и предоставят личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3437 лица; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с алтернативната позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Регистрацията се извършва при условие на неприключила процедура на списъците, подкрепящи Инициативния комитет.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:

 

1. Михаил Димитров Николов
2. Емилия Любенова Йонова
3. Симеон Георгиев Георгиев
4. Слав Цветанов Алексиев
5. Венцислав Станчов Димитров
6. Георги Жоров Кузманов
7. Веселин Борисов Ангелов
8. Марта Красимирова Михайлова   
9. Венелин Емилов Вълчев
10. Венцислав Чавдаров Гергов
11. Катерина Огнянова Кирилова
12. Петър Кирилов Киролов
13. Владимир Красимиров Вълчев
14. Светослав Емилов Петров
15. Андрей Николаев Иванов
16. Мартин Стоянов Николов
17. Стоян Тодоров Младенов
18. Албена Каменова Стоянова  
19. Димитър Каменов Цветков
20. Петър Атанасов Петров
21. Ивайло Александров Петров - представител на ИК

 

в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума на 25 октомври 2015 г. - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения