Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1930-МИ
София, 14 януари 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични избори за кмет на община, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                  - 780 лева

Заместник-председател - 700 лева

Секретар                        - 700 лева

Член                              - 660 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични избори за кметове на кметства, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                  - 660 лева

Заместник-председател - 590 лева

Секретар                        - 590 лева

Член                              - 560 лева

3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                  - 70 лева

Заместник-председател - 63 лева

Секретар                        - 63 лева

Член                              - 59 лева

4. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 20 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предоставят на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6.  Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за частични избори не се облагат по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

7. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на резултатите, посочени в т. 1 или т. 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно – за кмет на община или за кмет на кметство.

8. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 ИК.

9. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на периода по организиране и произвеждане на съответния избор, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

9.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

9.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК за произвеждане на частични избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 780 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

10. За времето по т. 7 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община чрез представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

11. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 или т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото решение.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

23-МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения