Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
София, 16 май 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г., както следва:

1. Точка 4 става т. 4.1. със същото съдържание;

2. Създава се нова т. 4.2.:

„4.2. Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън посоченото по т. 3.“

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1930-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения