Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1636-НР
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: реквизити и начин на защита на печатите на секционните избирателни комисии извън страната за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 8, чл. 230, ал. 4 и чл. 442 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на секционните избирателни комисии извън страната е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2015 и номер с 5 позиции, които започват с „29001" като последните три цифри продължават с последователна номерация, съобразно с броя на печатите на СИК извън страната.

2. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от общия брой на секциите.

3. Председателят на секционната избирателна комисия и определен от комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на СИК.

За маркирането се съставя протокол (Приложение № 63-НР от книжата за национален референдум), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения