Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1543-НР
София, 27 август 2015 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум

На основание чл. 4, ал. 1, чл. 18, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 109, чл. 110, чл. 217 - 220, чл. 232, чл. 263, ал. 1 и 2, чл. 284, чл. 286 от Изборния кодекс във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Помещения за гласуване и кабини за гласуване

1. Гласуването се извършва по секции за гласуване в предназначени за тази цел помещения за гласуване, в които има кабини за гласуване.

1.1. Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

2. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

2.1. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че гласоподавателят може да изрази своя вот само със знак „Х" или „V", поставен с химикал, пишещ със син цвят.

2.2. Размерът и видът на таблата се определят с решение на ЦИК.

 

ІІ. Получаване на изборни книжа и материали

3. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават книжата и материалите за гласуване на националния референдум по чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс в деня преди деня на националния референдум от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице с протокол по образец.

4. В деня преди деня на националния референдум ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях лица изпращат в ЦИК незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на книжата и материалите за гласуване на националния референдум;

б) сканиран подписания протокол за предаване на формуляр на списъка за гласуване;

в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностното лице, когато документите се изпращат от оправомощено лице.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а", „б" и „в".

 

ІІІ. Ден за гласуване

5. Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Когато в 19,00 ч. местно време пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч. местно време, но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

 

ІV. Документи, с които гласоподавателите удостоверяват самоличността си

6. В деня за гласуване гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

6.1. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

6.2. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на списъка за гласуване номера и датата на издаването му. Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

6.3. След като гласоподавателят положи подписа си в избирателния списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

 

V. Вписване на гласоподавателите в изборния ден

7. Право да гласуват на националния референдум имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и които имат постоянен адрес в Република България към 10 август 2015 г. 

7.1. Ако постоянният адрес е след тази дата, това обстоятелство се установява чрез декларацията по чл. 33, ал. 2 от ИК - Приложение № 23-НР от изборните книжа за национален референдум.

8. Български граждани с избирателни права, явили се да гласуват, се вписват от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверението в случаите на т. 6.1. и декларация - Приложение № 23-НР от книжата за национален референдум.

9. Секционната избирателна комисия вписва в списъка за гласуване следните данни на гласоподавателя от документа му за самоличност - три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност по постоянен адрес в Република България, и допуска гласоподавателя до гласуване. След пускане на плика с бюлетината в избирателната кутия, гласоподавателят се подписва в списъка за гласуване.

9.1. В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на гласоподавателя в Република България, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация - Приложение № 23-НР от изборните книжа за национален референдум.

10. Списъкът от имена на гласоподаватели, вписани от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване, се подписва от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатва.

 

VІ. Получаване на копие от протокола

11. След приключване на деня за гласуване подписаният протокол с резултатите от референдума се копира в секцията за гласуване.

11.1. Наблюдателите и членовете на секционната избирателна комисия при поискване получават копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя и секретаря на всяка страница, преди изпращането му в Централната избирателна комисия.

11.2. Имената и единният граждански номер на лицата, получили копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

 

VІІ. Лица, които имат право да присъстват в деня за гласуване

12. При откриване на деня за гласуване на националния референдум в помещенията за гласуване може да присъстват наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване и гласоподаватели. 

13. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.

14. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват освен лицата по т. 13 и по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция. На всички се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

14.1. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да покани чуждестранни представители на средствата за масово осведомяване и официални представители на приемащата държава.

 

VІІІ. Жалби, сигнали, оспорвания

15. Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване, като извърши вписване на гласоподавател в деня на националния референдум, е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

16. Секционната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на процеса на гласуване, по които се произнася с решение незабавно и преди края на деня на националния референдум; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.

17. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ІХ. Обявяване на резултатите от гласуването

18. Секционната избирателна комисия обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол с резултатите от референдума, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница.

 

Х. Изпращане на резултатите от гласуването

19. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време, резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия;

- сканиран екземпляр от избирателния списък за гласуване извън страната.

20. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 19 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определен с решение на комисията неин член.

21. Лицата по т. 19, съответно по т. 20, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 19.

ХІ. Опаковане, предаване и изпращане на книжата и материалите от гласуването за  национален референдум

22. След обявяване на резултатите от гласуването членовете на СИК опаковат книжата и материалите за гласуване на националния референдум в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана поне от две трети от членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.

22.1. Книжата и материалите от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител с приемо-предавателен протокол. Книжата и материалите се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след деня на референдума - 10 октомври 2015г. до Министерството на външните работи .

23. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали - 17 октомври 2015 г., Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката.

 

ХІІ. Съхраняване на книжата и материалите от гласуване за референдум

24. Получените от ЦИК книжа и материали от гласуването на референдума се съхраняват при условията на Решение № 1392 от 2015 г. на Централната избирателна комисия.

 

ХІІІ. Публикуване на условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции за гласуване извън страната

25. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции за гласуване извън страната.

26. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции за гласуване извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения