Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1360-МИ
София, 1 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Аврен, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-462 от 25.08.2022 г.от Емануил Манолов – кмет на община Аврен, област Варна.

Към писмото са приложени:

- уведомление от Киркор Ардаш Нишанян с искане за прекратяване на правомощията му като председател на ОИК – Аврен; предложение от Боян Георгиев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, на мястото на Киркор Ардаш Нишанян за председател на ОИК – Аврен, да бъде назначена Снежана Йорданова Мирова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Йорданова Мирова;

- препис-извлечение от акт за смърт на Захари Николов Захариев – член на ОИК – Аврен; предложение от Тодорка Коларова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ на мястото на Захари Николов Захариев да бъде назначен Атанас Маринов Маринов; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Маринов Маринов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Аврен, област Варна, Киркор Ардаш Нишанян, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Захари Николов Захариев като член на ОИК – Аврен, област Варна, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Аврен, област Варна, Снежана Йорданова Мирова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Аврен, област Варна, Атанас Маринов Маринов, ЕГН ....

 

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1381-МИ/

Календар

Решения

  • № 2511-МИ / 26.09.2023

    относно: промяна в ОИК – Варна, област Варна

  • № 2510-МИ / 26.09.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Столична община, София-град

  • № 2509-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

  • всички решения