Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1322-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. относно нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на BNews.bg

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-210-531/08.10.2014 г. от Айсехел Хайредин Руфи-Хюсмен, към която е приложена заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение на длъжност „главен редактор" на BNews.bg, считано от 28.05.2014 г. От заповедта се установява, че собственик на сайта на BNews.bg е БИ МЕДИА ГРУП АД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

Думите „извършено от главния редактор на интернет страницата на BNews.bg: Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ..." се заменят с:

„извършено от БИ МЕДИА ГРУП" АД, ЕИК 200663517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Кракра" № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2, представлявано от Айсехел Хайредин Руфи".

Думите „ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на главния редактор на интернет страницата на BNews.bg Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ..." се заменят с:

„ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение от „БИ МЕДИА ГРУП АД, ЕИК 200663517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Кракра" № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2, представлявано от Айсехел Хайредин Руфи."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1345-НС/

Календар

Решения