Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1307-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от ПП ВОЛЯ чрез упълномощения представител Грета Йорданова Минчева и от коалиция „Обединени патриоти“ чрез упълномощен представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 180 от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-166 от 03.10.2019 г. от ПП ВОЛЯ чрез упълномощения представител Грета Йорданова Минчева и с вх.№ МИ-10-166/1/ от 04.10.2019г. от коалиция „Обединени патриоти“ чрез упълномощен представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 180 от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище, с което е назначила съставите на СИК на територията на община Търговище.

Жалбоподателят ПП ВОЛЯ чрез упълномощения си представител твърди, че при проведените при кмета на община Търговище консултации за съставите на СИК не е било постигнато съгласие по отношение на шест села. Въпреки това с оспореното решение ОИК е назначила членовете на СИК в цялата община, без да са подложени на гласуване секциите, за които не е било постигнато съгласие. Твърди, че ОИК – Търговище е нарушила свое решение № 19 от 13.09.2019 г., тъй като в СИК са назначени 18 членове на ПП ВОЛЯ вместо 19. Позовава се на нарушение на т. 18 на Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и моли ЦИК да постанови решение, с което да съобрази предложението, направено при кмета на община Търговище. Моли да се постанови решение като се съобрази предложението, които е направено при кмета на общината при провеждане на консултациите.

          В жалбата на коалиция „Обединени патриоти“ се прави оплакване, че оспореното решение е неправилно, тъй като не е зачетен квотния принцип при разпределение съставите на СИК, тъй като ПП ВМРО – БНД е получила три председателски места на СИК вместо пет. Аргументира това твърдение с указанията на ЦИК и коалиционното споразумение, според което правата и отговорностите между партиите, които съставляват коалицията се делят в съотношение 1:1:1. Моли оспореното решение да бъде отменено и върнато за ново разглеждане.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, прие за установена следната фактическа обстановка:

Оспореното решение № 180 от 30.09.2019 г. е прието на основание предложение за назначаване на СИК в община Търговище от кмета на община Търговище с вх. № 100 от 26.09.2019 г. при ОИК.

Видно от предложението, направено от кмета на община Търговище, при проведените консултации на 19.09.2019 г. е постигнато съгласие за съставите всички секционни избирателни комисии с изключение на тези за шест села, а именно СИК № 253500071 /с. Кръшно/, № 253500072 /с. Лиляк/, № 253500066 /с. Здравец/, № 253500061 /с. Горна Кабда/, № 253500079 /с. Мировец/ и № 253500049 /с. Алваново/.

С решение № 19 от13.09.2019 г. общинската избирателна комисия е определила следното разпределение на местата в СИК между партии и коалиции, както следва: партия ГЕРБ – 273, коалиция „БСП за България“ – 229, коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ – 104, партия ДПС – 104, партия ВОЛЯ – 104, коалиция „Демократична България – Обединение“ – 16. Съгласно същото решение разпределението на ръководните места в СИК е, както следва: партия ГЕРБ – 104, коалиция „БСП за България“ – 104, коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ – 44, партия ДПС – 41, партия ВОЛЯ – 19.

При анализа на предложенията на политическите партии в частта за ръководството и съдържането на оспореното решение се установи, че в ръководствата на 104-те СИК на територията на община Търговище представителите на петте парламентарно представени партии и коалиции, са както следва – ПП ГЕРБ – 104 представители, от които 33 председатели, 41 зам.-председатели и 30 секретари; коалиция БСП за България – 104 представители, от които 35 председатели, 33 зам.-председатели и 36 секретари; коалиция „Обединени патриоти“ – 45 представители, от които – 14 председатели, 15 зам.-председатели и 16 секретари; ПП ДПС – 41 представители, от които – 17 председатели, 7 зам.-председатели и 17 секретари и ПП ВОЛЯ – 18 представители, от които – 5 председатели, 8 зам.-председатели и 5 секретари.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата на ПП ВОЛЯ за основателна по следните съображения.

При постановяване на оспореното решение ОИК – Търговище е действала при условията на чл. 92, ал. 12 от ИК – при непостигнато съгласие, въпреки че в мотивите на акта се сочи, че съгласно предложение с вх. №100/26.09.2019 г. на кмета на общината съгласие не е постигнато по отношение па посочените по-горе шест секции в села.

При постановяване на своето решение ОИК – Търговище е следвало да съобрази чл. 92, ал. 6, изр.първо ИК и решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, които изискват при определяне на ръководствата на СИК да се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

Назначавайки 18 вместо 19 представители на партия ВОЛЯ в съответните ръководства ОИК – Търговище не е спазила, както нормата на чл. 92, ал. 6 ИК и решение №1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК, така и собственото си решение № 19/10.09.2019 г., в което правилно и според Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, броят представители на тази партия в ръководствата на СИК е определен на 19.

Тъй като 19-тата бройка на ПП ВОЛЯ е назначен представител на коалиция „Обединени партриоти“, които общо са 45 вместо предвидените в решение № 19 на ОИК – Търговище и изискуеми от цитираните Методически указания 44 представители ЦИК намира, че най-удачно е полагащата се 19 бройка на жалбоподателя да назначена при повторно назначаване на съставите на СИК в секции №№ 49, 66, 73 или 79. Това е така, защото в тези секции коалиция „Обединени патриоти“ има представител в ръководството, а ПП ВОЛЯ само член и тъй като по отношение на тези секции не е постигналото съгласие на консултациите при кмета.

Централната избирателна комисия намира за неоснователно посоченото в жалбата твърдение, че не са подложени на отделно гласуване секциите, за които не е постигнато съгласие при проведените консултации, тъй като решението следва да се гласува само в цялост с оглед запазване на определените в ИК съотношения в ръководствата и съставите.

Жалбата на коалиция „Обединени патриоти“ следва да бъде отхвърлена като неоснователна, тъй като представеното като доказатество споразумение не урежда изрично разпределението на местата в ръководствата на СИК между трите коалиращи се партии. Дори това да беше така, доколкото коалицията е единен субект на контрол подлежи само евентуално засягане на правата на неговите права и законни интереси.

Следователно по жалба на ПП ВОЛЯ оспореното решение е незаконосъобразно, следва да бъде отменено и върнато за ново произнасяне от ОИК – Търговище, със задължителни указания да назначи 19 представители на жалбоподателяв съответните ръководства, а жалбата на коалиция „Обединени патриоти“ следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 180 от 30.09.2019 г. на ОИК – Търговище по жалба на ПП ВОЛЯ чрез упълномощен представител Грета Йорданова Минчева по отношение на секционни избирателни комисии: № 253500071 /с. Кръшно/, № 253500072 /с. Лиляк/, № 253500066 /с. Здравец/, № 253500061 /с. Горна Кабда/, № 253500079 /с. Мировец/ и № 253500049 /с. Алваново/.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция „Обединени патриоти“ чрез упълномощен представител Юлиян Денев Йорданов срещу решение №180 от 30.09.2019г. на ОИК – Търговище.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Търговище, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1340-МИ/

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения