Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1121-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  указателно табло в кабината за гласуване

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА информационно табло със съдържание съобразно Приложението, неразделна част към настоящото решение, което общинските администрации поставят вътре в кабината за гласуване, съгласно изискванията на т. 10.3 от Раздел І на Методически указания - част ІІ, приети с Решение № 1026-ПВР/МИ от 03.10.2011 г. на ЦИК.
Общинските администрации по възможност отпечатват цветно таблото, публикувано и в сайта на ЦИК: www.cik.bg, бутон „Информация", ред „Табло в кабината за гласуване".
Когато таблото не може да се изготви с цветен печат, контурите на знака Х в текста и в квадратчето допълнително се покриват със син цвят (чрез флумастер, химикал и др.).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения