Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1097
София, 8 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а ЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”.

1. Предметът на обществената поръчка включва, както следва:

 • двупосочни писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от/на български език на/от английски, немски, френски, испански, италиански и руски език;
 • изчитане, проверка и редакция, компютърна текстообработка, форматиране, терминологична и стилова редакция на превода и неговото представяне в електронен формат (Doc и/или Еxcel) посредством запис върху преносим носител или чрез е-mail, а при необходимост от легализация и на хартиен носител;
 • спешен писмен превод в уговорен срок;
 • легализиране на преводи, при условията на конкретна заявка;
 • предоставяне на преводачески услуги от български език на други чужди езици и обратно, извън горепосочените, при възникнала необходимост за Възложителя;
 • други дейности, съпътстващи превода.

2. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС.

Прогнозната стойност определя горния праг на стойността на поръчката, но не е задължителна за достигане и разходване от Възложителя.

3. Срок за изпълнение на договора – до достигане на прогнозната стойност до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, но не повече от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Одобрява обявата и документацията за обществената поръчка.

5. Определя за отговорни длъжностни лица поотделно Николай Желязков – главен юрисконсулт и Иван Владимиров – юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

 • да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
 • да осъществят дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1604-НС / 08.02.2023

  относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1603-НС / 08.02.2023

  относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1602-НС / 07.02.2023

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения