ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 911.0
1 Текущи разходи 2 661.0
  в т.ч.  
1.1 Персонал 2 028.0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 028.0
2 Капиталови разходи 250.0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 911.0
1 Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 911.0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да да бъдат поети през 2015г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Централната избирателна комисия , както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
1 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. 900.0
2 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. 900.0

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения