Начало » ЦИК

ЦИК

24.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Централната избирателна комисия, със седалище и адрес на управление: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, тел. 02 939 37 77,

 

Обявява:

 

Процедура за подбор за заемане длъжността „Финансов контрольор и човешки ресурси" в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - висше, минимална образователна степен „магистър".

2. Професионална област - икономика, право.

3. Минимален професионален опит - 3 години в областта на финансовия контрол и в управлението на човешките ресурси.

4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

 

ІІ. Специфични изисквания:

Компютърна грамотност.

 

ІІІ. Допълнителни изисквания:

Придобита квалификация „финансов контрол" и/или придобита специалност "икономика", свързана с управлението на човешките ресурси, и опит в управлението на екипи е предимство.

 

ІV. Кратко описание на длъжността:

Дейности, свързани с подпомагане управлението на финансовите ресурси по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин и прилагането на нормативните актове, регламентиращи финансовите взаимоотношения на ЦИК при разходването на републиканския бюджет и план - сметките за изборите. Осъществяване контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за добро финансово управление и прозрачност.

Участие в разработването на политики и вътрешни актове, свързани с финансовото управление и контрол.

Контролни функции за осигуряване на съответствие на дейностите в администрацията на ЦИК с разработените и въведени вътрешни процедури, инструкции и правила и приложимите нормативни документи.

Организиране и изпълнение на дейности, свързани с подпомагане управлението на човешките ресурси и прилагането на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

 

V. Етапи на провеждане на процедурата за подбор:

1. Подбор по документи. Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността по раздел І, не се допускат до участие в последващи етапи на процедурата.

2. Решаване практическа задача.

С практическата задача се оценява аналитичната компетентност в сферата на финансовия контрол и знанията и уменията за проследяване и анализиране на ефективността в осъществяването на административните процеси, както и  аналитичната компетентност в сферата на трудовото и осигурителното законодателство и знанията и уменията във връзка с управление на екипи.

 

3. Интервю.

С интервюто се оценяват както познанията в специфичното законодателство, така и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

 

VІ. Необходими документи:

1. Заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.

2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация.

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Автобиография.

 

І. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 

VІІІ. Документите за участие в процедурата за подбор се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3777, в срока по раздел VІІ. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа.

 

ІХ. Срокът за провеждане на практическата задача и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ крайния срок на подаването на документите. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на комисията.

 

Х. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

 

ХІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с процедурата за подбор, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

 

ХІІ. Брой работни места, за които е обявен подборът - 1 щ. бр.

ХІІІ. Размер на началното трудово възнаграждение - 1500 лв.22.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия информира, че крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата за подбор за заемане на длъжността „главен счетоводител" е 17,30 ч. на 26 януари 2015 г. (понеделник).


22.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 27 януари 2015 г. е насрочено за 10.30 часа.


15.01.2015 г.

Обявление

Централната избирателна комисия, със седалище и адрес на управление: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, тел. 02 939 37 77,

 

Обявява:

 

Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител" в дирекция „Администрация" в Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - висше; минимална образователна степен „магистър".

2. Професионална област - икономика, финанси, счетоводство и контрол.

3. Минимален професионален опит - 10 години професионален опит, от които не по-малко от 5 години на длъжност „главен счетоводител" или на ръководна длъжност в професионалната област.

4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

 

ІІ. Специфични изисквания:

Компютърна грамотност и работа със счетоводни програми.

 

ІІІ. Допълнителни изисквания:

Опит в бюджетни организации - първостепенни разпоредители с бюджет, е предимство.

 

ІV. Кратко описание на длъжността: Организиране и изпълнение на финансовата дейност, вътрешнофинансов контрол и счетоводна отчетност в Централната избирателна комисия в съответствие с разпоредбите на закона за изпълнение на правомощията на ЦИК, уредени в Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и други нормативни актове, свързани с дейността й. Изготвяне на счетоводните отчети на Централната избирателна комисия и поставяне на втори подпис в качеството на главен счетоводител.

 

V. Етапи на провеждане на процедурата за подбор:

1. Подбор по документи. Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността по раздел І, не се допускат до участие в последващи етапи на процедурата.

2. Решаване на тест и на казус. Въпросите на теста са затворени.

С теста се оценяват познаването за законодателството в сферата на бюджета, финансовия контрол, трудовото, осигурителното, изборното законодателство и др. С казуса  се оценява и аналитичната компетентност във финансовата сфера.

3. Интервю.

С интервюто се оценяват както познанията в специфичното законодателство, така и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

 

VІ. Необходими документи:

1. Заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.

2. Декларация свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация.

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Автобиография.

 

VІІ. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 

VІІІ. Документите за участие в процедурата за подбор се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3777, в срока по раздел VII. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

 

ІХ. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ крайния срок на подаването на документите. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на комисията.

 

Х. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

 

ХІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с процедурата за подбор, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

 

ХІІ. Брой работни места, за които е обявен подборът - 1 щ. бр.

 

ХІІІ. Размер на началното трудово възнаграждение - 1700 лв.03.12.2014 г.

ЦИК отвори врати за Професионална гимназия по електротехника и автоматика

На 2 и 3 декември 2014г. Централната избирателна комисия се срещна с учениците от  12-ти клас  на „Професионална гимназия по електротехника  и автоматика" ПГЕА - София.  Учениците успяха да усетят атмосферата в  залата, където се провеждат заседанията на ЦИК . „Българската ЦИК е единствената в страните-членки на ЕС, чиито заседания се излъчват онлайн и имат видеоархив", каза председателят на ЦИК Ивилина Алексиева и разясни основните функции на Комисията.

Членовете на Комисията обърнаха специално внимание на учениците, които изучават компютърна техника, за практическото приложение  на придобитите знания  при организиране на изборния процес.  Дванайсетокласниците проявиха  най-голям интерес  към технологията,  която използва ЦИК за връзките с РИК  и СИК и получиха професионални отговори от фирма „Информационно обслужване"АД, която поддържа интернет страницата на Комисията.  Членовете на Комисията наблегнаха и на гражданските права и задължения според  Изборния кодекс, тъй като повечето гимназисти са навършили 18 години  и вече имат право да гласуват.

 


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол