СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА
за произвеждане избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.,
утвърдени с Решение № 538-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК,
допълнени с Решение 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК,
изменени с Решение 558-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК,
допълнени с Решение 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК,
изменени с Решение 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК

Приложение № 1-ПВР/НС Декларация от лица, предложени за членове на РИК, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 2-ПВР/НС Удостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 и § 5 т.2 от ДР на ИК)
Приложение № 3-ПВР/НС Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 133 ИК)
Приложение № 4-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 5-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 6-ПВР/НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на14 ноември 2021 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 7-ПВР/НС Заявление за включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/ или за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 8-ПВР/НС Заявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 140 ИК)
Приложение № 9-ПВР/НС Регистър на партиите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 10-ПВР/НС Регистър на коалициите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 11-ПВР Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 12-НС Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 13-ПВР/НС Удостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ ИК)
Приложение № 14-ПВР/НС Удостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 15-ПВР Регистър на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ ИК)
Приложение № 16-ПВР Публичен регистър на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ ИК)
Приложение № 17-ПВР Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ ИК)
Приложение № 18-ПВР/НС Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 307, чл. 314, чл. 315, чл. 243, чл. 251 и чл. 252 ИК)
Приложение № 19-ПВР/НС Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 37, чл. 307, чл. 314, чл. 243 и чл. 251 ИК
Приложение № 20-ПВР/НС Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 28 във връзка с във вр. чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 307, чл. 314 , чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 21-ПВР/НС Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)
Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)
Приложение № 22-ПВР/НС Избирателен списък за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК)
Приложение № 23-ПВР/НС Списък за гласуване извън страната в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в ................................ (държава/място) (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25, чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 24-ПВР/НС Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 25-ПВР/НС Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 38 ИК)
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 38 ИК)
Приложение № 26-ПВР/НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
Приложение № 27-ПВР/НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 28-ПВР/НС Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
Приложение № 29-ПВР/НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 30-ПВР/НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 31-ПВР/НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)
Приложение № 32-ПВР/НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1, чл. 264, ал. 4 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)
Приложение № 33-ПВР/НС Удостоверение (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК)
Приложение № 34-ПВР/НС Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)
Приложение № 35-ПВР/НС Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34 ИК)
Приложение № 36-ПВР/НС Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 37-ПВР/НС Заявление за гласуване в секция извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2, чл. 243 и чл. 307 ИК)
Приложение № 38-ПВР/НС Декларация пред СИК при гласуване извън страната (чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 и чл. 307 ИК)
Приложение № 39-ПВР/НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 40-ПВР/НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 41-ПВР/НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 42-ПВР/НС Удостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК)
Приложение № 43-ПВР/НС Заявление за регистрация на българска неправителствена организация за участие с наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 44-ПВР/НС Заявление за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация, регистрирана в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 45-ПВР/НС Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във вр. с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 46-ПВР/НС Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 47-ПВР/НС Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 48-ПВР/НС Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 49-/ПВРНС Удостоверение за наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 50-ПВР/НС Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 51-ПВР/НС Удостоверение на анкетьор в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 52-ПВР/НС Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 53-ПВР/НС Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 54-ПВР/НС Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1, 2 и 5 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 ИК)
Приложение № 55-ПВР/НС Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 ИК)
Приложение № 56-ПВР/НС Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 57-ПВР/НС Входящ регистър на РИК район № ............ - ............................. / ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2, 4 и 5 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5, чл.122 и чл. 123 ИК)
Приложение № 58-ПВР/НС Регистър (за публикуване) на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 59-ПВР/НС Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 60-ПВР/НС Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)
Приложение № 61-ПВР/НС Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (чл. 144 ИК)
Приложение № 62-ПВР/НС Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК)
Приложение № 63-ПВР/НС Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията ѝ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 64-ПВР Заявление от инициативен комитет за издигане на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 152, т. 1, буква „а“ и чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 151, ал. 1, 3, 4 и 5 ИК)
Приложение № 65-ПВР Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 66-НС Заявление за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК)
Приложение № 67-НС Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 68-ПВР Декларация (чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 307 ИК)
Приложение № 69-НС Декларация (чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)
Приложение № 70-НС Регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 71-НС Публичен регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 72-НС Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 73-НС Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)
Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 74-НС Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от Изборния кодекс)
Приложение № 75-ПВР Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 318, ал. 1, т. 1 ИК)
Приложение № 76-ПВР Заявление – декларация (чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Предложение от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа с независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 318, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 320 ИК)
Приложение № 77-ПВР Заявление-декларация (чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 ДР на ИК)
Приложение № 78-НС Заявление – декларация (чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 79-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 320 ИК)
Приложение № 80-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 257 ИК)
Приложение № 81-ПВР Регистър на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. (чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 318, ал. 3 ИК)
Приложение № 82-НС Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 255, ал. 1 ИК)
Приложение № 83-НС Регистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 253, ал. 1 ИК)
Приложение № 84-ПВР Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 12 ИК)
Приложение № 85-НС Удостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 86-ПВР/НС Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 236, ал. 2, изр. второ и чл. 238, ал. 2 ИК )
Приложение № 87-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 88-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на избирателен списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 ИК)
Приложение № 89-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 ИК)
Приложение № 90-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 ИК)
Приложение № 91-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 92-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 ИК)
Приложение № 93-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 94-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 95-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 96-ПВР/НС Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 ИК)
Приложение № 97-ПВР/НС Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 274, ал. 2 ИК)
Приложение № 98-ПВР/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 287, ал. 7 ИК)
Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 99-ПВР/НС Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на СИК (чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 ИК)
Приложение № 100-ПВР/Х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 101-ПВР/М Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 102-ПВР/ХМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 103-ПВР/КР Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване
Приложение № 104-ПВР/ЧХ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 105-ПВР/ЧМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 106-ПВР/ЧХМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 107-ПВР/ЧКР Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване
Приложение № 108-НС/Х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на народни представители
Приложение № 109-НС/М Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 110-НС/ХМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК за избиране на народни представители
Приложение № 111-НС/КР Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване
Приложение № 112-НС/ЧХ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на народни представители
Приложение № 113-НС/ЧМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 114-НС/ЧХМ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК за избиране на народни представители
Приложение № 115-НС/ЧКР Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за преброяване на контролните разписки
Приложение № 116-ПВР/ХМ Протокол на районната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 117-НС/ХМ Протокол на районната избирателна комисия за избиране на народни представители
Приложение № 118-ПВР Бюлетина за президент и вицепрезидент
Приложение № 119-ПВР Кочан бюлетина за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент
Приложение № 120-ПВР Образец на кочан с бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 325 ИК)
Приложение № 121-НС Кочан изборен район № … - бюлетина за народни представители
Приложение № 122-НС Кочан бюлетина за гласуване извън страната за народни представители
Приложение № 123-НС Образец на кочан с бюлетините за гласуване за народни представители (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 ИК)
Приложение № 124-ПВР Удостоверение за избран президент/вицепрезидент на Република България (чл. 311, т. 5 ИК)
Приложение № 125-НС Удостоверение за избран народен представител (чл. 247, т. 4 ИК)
Приложение № 126-НС Удостоверение за избран независим народен представител (чл. 72, ал. 1, т. 24 ИК)
Приложение № 127-НС Решение за определяне за избран независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения