1. Кой има право да гласува на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Право да гласуват на националния референдум на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.

2. Къде и как се гласува извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

На националния референдум на 6 ноември 2016 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права (виж въпрос 1 и 4), включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

3. Как да заявите своето желание за гласуване извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

 1. В писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) не по-късно от 11 октомври 2016 г., подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

  Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление през интернет страницата на ЦИК или през електронната поща на комисията.

 2. Чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават не по-късно от 24,00 ч. българско време на 11 октомври 2016 г.

4. Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласуване извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г., за да гласувате в деня на референдума?

Подаването на писмено заявление за гласуване извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г. не е задължително.

Подаването на заявление за гласуване извън страната е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.

Вие може да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в предварително съставения списък (виж въпрос 2).

5. Може ли да анулирам прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната на националния референдум на 6 ноември 2016 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се пререгистрирате с подаване на ново електронно заявление. Това обаче не Ви лишава от възможността да гласувате на националния референдум на 6 ноември 2016 г. извън страната. Българските граждани могат да гласуват навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната, при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

6. Как се образуват избирателни секции?

 1. В страната:

  Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината като утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес.

  В една избирателна секция се включват до 1000 гласоподаватели.

  В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

  При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 гласоподаватели.

  Секции за гласуване се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели.

  Когато в сграда с повече от един етаж има секция и на горните етажи, Районната избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж, която е с най-малък брой гласоподаватели по избирателен списък, за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва допълнителното й предназначение.

 2. Извън страната

  Избирателни секции извън страната се образуват:

  1. където има дипломатическо или консулско представителство;
  2. при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват - (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа);

  Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава не може да надвишава 35.

  Предварително условие за произвеждането на референдум извън страната и за образуването на секции извън страната е получаването на съгласие от съответната държава, като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат до приемащата държава с искане за получаване на това съгласие.

  При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирателни секции се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България, в сгради извън тях или в места, в които няма български дипломатически или консулски представителства.

  Централната избирателна комисия определя с решение не по-късно от 15 октомври 2016 г. местата, в които ще се образуват избирателни секции, като се съобразява с получените отговори от приемащите държави, мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, както и с броя на подадените заявления за съответните места

7. Как се гласува, когато срокът за валидност на документа за самоличност е изтекъл?

 1. В страната

  Когато срокът на валидността на личната карта е изтекъл или същата е повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, гласоподавателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

 2. Извън страната

  Когато срокът на валидността на личната карта или паспорта е изтекъл, гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

8. Докога и как се регистрират наблюдатели от български неправителствени организации?

Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите до деня на референдума, упълномощени от български неправителствени организации.

Заявлението за регистрация на наблюдатели – (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 3 дни преди деня на референдума.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистрираните наблюдатели, както и неправителствените организации, които са ги упълномощили.

9. Как мога да проверя дали името ми фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за информационно-разяснителната кампания при произвеждането на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Проверката може да направите на интернет страницата на ЦИК в рубрика „Национален референдум“, подрубрика „За гласоподавателите“.

Един ПИК може да бъде активиран само веднъж. Затова ако заредите линка повече от веднъж - само първия път ще ви изпише, че ПИК е активиран успешно. При всеки следващ опит този ПИК е вече активен и няма да ви позволи да го активирате повече пъти.

Ако заявите издаването на нов ПИК за вашия ЕГН - новият ПИК автоматично ще деактивира всички стари ПИК, издадени за вашия ЕГН. Това е направено с цел сигурност и защита на личните данни.

Когато ПИК е активиран - с него можете да направите неограничен брой проверки, но само за вашия ЕГН. Ако опитате да проверите чужд ЕГН с ПИК за ваш ЕГН, отново ще получите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е валиден единствено за ЕГН за който е заявен.

Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН, например на член от семейството - необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки отделен ЕГН.

10. Кои гласоподаватели се допускат да гласуват в деня на референдума?

За гласуване се допускат гласоподавателите, които:

I. са били включени в списъците за гласуване на референдума до деня на референдума или в деня на иреферендума са дописани в съответните списъци за гласуване от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие, че:

 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в деня на референдума се явят в секцията за гласуване по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:

 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931 г.), ако не им е издадена лична карта;
 • гласоподавателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови.

11. Може ли да се гласува на националния референдум на 6 ноември 2016 г. в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на гласоподавателя?

В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на гласоподавателя, може да се гласува при следните условия:

 1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
 2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
 3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящ адрес;
 4. ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 12);
 5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (виж въпрос 13).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.

След вписването на гласоподавател в списъка за гласуване по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес гласоподавателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

12. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват на националния референдум на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа).

13. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден/деня на референдума да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите и националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Лицата, заети в произвеждане на изборите и националния референдум на 6 ноември 2016 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на секцията, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НРот изборните книжа).

14. Какви са вашите права в деня на националния референдум?

Гласуването се извършва в избирателната секцията по постоянния адрес на гласоподавателя.

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в деня на референдума, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • При установяване в деня на референдума, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:
  • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в списъка за гласуване на референдума.

15. Кога се допуска гласуване с придружител на гласоподаватели с трайни увреждания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Гласуването с посочен от гласоподавателя придружител се допуска, когато гласоподавателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Допускането на гласоподавател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Гласоподавателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.

16. Кои лица присъстват при отварянето на кутиите за гласуване и установяването на резултатите от гласуването в секцията?

При отварянето на кутиите за гласуване и установяването на резултатите от гласуването в избирателната секция могат да присъстват:

 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

17. Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?

Всички гласоподаватели могат да проверят адреса на избирателната секция, в която могат да гласуват по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

18. Може ли лице, което е назначено в общинска администрация като главен специалист и има достъп до картоните с лични данни, да бъде назначен в СИК като секретар, член или друго?

Законодателят в чл. 66 във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс подробно е изброил несъвместимостите за заемане на длъжността член или секретар на СИК. Длъжността „главен специалист“ в общинска администрация не е сред тях.

19. Как мога да упражня правото си на глас в изборния ден, когато съм в болнично заведение?

Ако сте в болница, то ръководителят на лечебното заведение не по-късно от 48 часа преди изборния ден, следва да уведоми органа по чл. 23, ал. 1 (т.е. общинската администрация по съответното населено място, в което се води регистър на населението за вписаните в списъка лица), за да бъдете заличен от избирателния списък по постоянния Ви адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.
В случай, че бъдете приет в лечебното заведение след изтичането на срока от 48 часа преди изборния ден, то следва да бъдете дописан в избирателния списък от секционната избирателна комисия, която се образува в същото лечебно заведение при наличие на не по-малко от 10 избиратели, след представяне на документ за самоличност и след попълване на декларация по образец, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място.

20. Как могат да гласуват диполамнти, курсанти и докторанти?

Централната избирателна комисия уведомява, че всички студенти – редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които не разполагат с надлежно заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска книжка, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., могат да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. по реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ (уверение, служебна бележка и др.), издадено от учебното заведение със седалище в съответното населено място, който да послужи пред СИК и от който да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязва датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Копие от документа се прилага към избирателния списък, а оригиналът се връща на лицето, за да послужи при произвеждане на евентуален нов (втори) избор.

21. Ако секционна избирателна комисия подпечата с печата си бюлетина за националния референдум, прави ли това бюлетината и/или гласа недействителни?

Бюлетина, намерена в кутията за гласуване и подпечатана с печата на СИК, е действителна, ако отговаря на всички останали изисквания за действителност.

22. Ако секционна избирателна комисия подпечата с печата си плика, в който се поставя бюлетината за националния референдум, прави ли това бюлетината и/или гласа недействителни?

Бюлетина, намерена в плик, подпечатан с печата на СИК, е действителна, ако отговаря на всички останали изисквания за действителност.

Плик, подпечатан с печата на СИК, се брои от комисията и се отразява в т. 3 „Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове“ от протокола на СИК – Приложение № 69-НР от книжата за националния референдум.

В случай, че и пликът, и бюлетината са подпечатани с печата на СИК, бюлетината се брои за действителна, ако отговаря на всички останали изисквания за действителност.

Календар

Решения

 • № 3361-МИ / 24.05.2024

  относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

 • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения