ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ И СРОКОВЕ
по подготовката и организацията на гласуването извън страната при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
 

  Основание от ИК Време (дни/часове) спрямо изборния ден Срок до дата (вкл.)
1. Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите Чл. 21, ал. 1 незабавно след насрочването  
2. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции
ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната
Чл. 57, ал. 1, т. 16
Чл. 57, ал. 1, т. 18
   
08.09.2016 г.
3. ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната Чл. 11, ал. 1 не по-късно от 57 дни преди изборния ден  
09.09.2016 г.
4. ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за условията за образуване на избирателните секции извън страната и за реда за гласуване на българските граждани извън страната Чл. 11, ал. 1 не по-късно от 56 дни преди изборния ден  
10.09.2016 г.
5. МВнР и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната Чл. 20 незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения  
6. Въз основа на информация от МВнР ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП Чл. 14, ал. 1
Чл. 57, ал. 1, т. 17
не по-късно от 50 дни преди изборния ден  
16.09.2016 г.
7.
 
Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната, което се публикува на интернет страницата на съответното ДКП Чл. 13, ал. 3 не по-късно от 25 дни преди изборния ден  
11.10.2016 г.
8. Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната. Чл. 14, ал. 3 не по-късно от 25 дни преди изборния ден  
11.10.2016 г.
9.
 
Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК Чл. 16, ал. 1 не по-късно от 25 дни преди изборния ден  
11.10.2016 г.
10.
 
ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната Чл. 17, ал. 3 не по-късно от 22 дни преди изборния ден  
14.10.2016 г.
11.
 
ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират Чл. 17, ал. 4 не по-късно от 22 дни преди изборния ден  
14.10.2016 г.
12.
 
ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции Чл. 17, ал. 5 не по-късно от 21 дни преди изборния ден  
15.10.2016 г.
13.
 
ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място Чл. 12 не по-късно от 21 дни преди изборния ден  
15.10.2016 г.
14.
 
МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в Списъка на лицата, заявили че ще гласуват извън страната Чл. 17, ал. 6 не по-късно от 20 дни преди изборния ден  
16.10.2016 г.
15. ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната Чл. 102, ал. 1 не по-късно от 19 дни преди изборния ден  
17.10.2016 г.
16.
 
Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП Чл. 13, ал. 5 не по-късно от 18 дни преди изборния ден  
18.10.2016 г.
17.
 
МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България Чл. 31, ал. 2 не по-късно от 18 дни преди изборния ден  
18.10.2016 г.
18.
 
Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП Чл. 32 не по-късно от 18 дни преди изборния ден  
18.10.2016 г.
19.
 
Избирателните списъци на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на съответното ДКП Чл. 31, ал. 1 не по-късно от 18 дни преди изборния ден  
18.10.2016 г.
20. В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната Чл. 102, ал. 3 не по-късно от 16 дни преди изборния ден  
20.10.2016 г.
21. Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната Чл. 103, ал. 3 не по-късно от 16 дни преди изборния ден  
20.10.2016 г.
22.
 
ЦИК назначава СИК извън страната Чл. 101 не по-късно от 12 дни преди изборния ден  
24.10.2016 г.
23.
 
Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната Чл. 105 не по-късно от 7 дни преди изборния ден  
29.10.2016 г.
24. Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър Чл. 104, ал. 1 не по-късно от 7 дни преди изборния ден  
29.10.2016 г.
25. ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната Чл. 105, изр. последно не по-късно от 5 дни преди изборния ден  
31.10.2016 г.
26.
 
 
ЦИК регистрира застъпниците на кандидатските листи за секциите извън страната и им издава удостоверения
ЦИК и РИК водят публични регистри на застъпниците по кандидатски листи, които се публикуват на интернет страницата на съответната комисия
Чл. 72, ал. 1, т. 15
Чл. 72, ал. 1, т. 16
Чл. 118
Чл. 122
до изборния ден  
05.11.2016 г.
27.
 
 
 
 
Всяка партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидатски листи предават на РИК, съответно на ЦИК (за секциите извън страната) списъци с лицата, които ще са представители на партията, коалицията или инициативния комитет
Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната комисия
Чл. 124, ал. 4 до изборния ден  
05.11.2016 г.
28. ИЗБОРЕН ДЕН     06.11.2016 г.
29. Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. в изборния ден.
За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. местно време.
Чл. 220, ал. 1   06.11.2016 г.
30. СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната Чл. 108, ал.1, т. 5 незабавно след изготвянето на протокола  
31. СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол Чл. 108, ал. 1, т. 8 незабавно след изготвянето на протокола  
32. СИК извън страната предават на ръководителите на ДКП или на оправомощени от тях представители изборните книжа и материали от гласуването извън страната за предаването им на ЦИК за съхранение
 
Чл. 286, ал. 2 незабавно след изпращане на сканираните копия от протокола и избирателния списък на ЦИК  
33. Ръководителите на ДКП изпращат на ЦИК по първата дипломатическа поща не по-късно от 14 дни след изборния ден, чрез МВнР изборните книжа и материали от произведеното гласуване извън страната Чл. 286, ал. 2 с първата дипломатическа поща след изборния ден  

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения